1. Предмет і методологія історії держави та права зарубіжних країнСторінка1/4
Дата конвертації02.01.2017
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
Юридичний факультет
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Історія держави та права зарубіжних країн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права

доктор юридичних наук, доцент
Шумна Л.П.

" " 201ЗБІРКА ПЛАНІВ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу «Історія держави та права зарубіжних країн»


(для курсантів та студентів 2 курсу денної форми навчання підготовки фахівців

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

зі спеціальності 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

Підготував: ст. викладач кафедри

к. ю. н., Олійник В.С.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри


" " 201 Протокол №

Чернігів 2016Тема 1. Предмет і методологія історії держави та права зарубіжних країн.
Мета семінарського заняття: перевірити, розширити та поглибити знання студентів, набуті під час лекції та в процесі самостійної роботи над рекомендованою літературою про предмет і методологію ІДПЗК. Організувати дискусію навколо навчальних питань, які виносяться на розгляд.

Час - 2 години
План заняття:

 1. Обговорення навчальних питань.

 2. Виступи з рефератами.

Питання для обговорення:

1. Предмет історії держави і права зарубіжних країн.

2. Принципи та методи пізнання історико – правових явищ.

3. Історіографія історії держави і права зарубіжних країн.Реферати:

 1. Історична школа права.

 2. Соціологічна школа права

 3. Юридична школа права


Методи проведення заняття:

індивідуальне та фронтальне опитування, розгорнута бесіда у формі запитань та відповідей, дискусії, полеміка, обмін думок, виступи з рефератами.


Наближений розрахунок часу:

1.Організаційний момент і вступне слово..........................................................5 хв.

2. Розгляд 1-го питання ......................................................................................15 хв.

3. Розгляд 2-го питання.......................................................................................15 хв.

4. Розгляд 3-го питання……...............................................................................20 хв.

7. Виступи з рефератами….................................................................................20 хв.

8. Заключне слово викладача................................................................................5 хв.

.................................................................................

Всього: 80 хв.


Рекомендована література:
Основна:

1.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2012 – 616 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

3. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.


Додаткова:

1. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн К. «Каравела»., 2004.

2. История государства и права зарубежных стран. —М.:Изд-во НОРМА. 1996.

3. Федоров Г. К. Історія держави і права зарубіжних країн.— К.: Вища шк., 1994.

4. Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права.— М.:Изд-во «Юрист», 1996.
Завдання та методичні вказівки

щодо самостійної роботи курсантів під час підготовки до семінарського заняття


 1. За конспектом лекцій повторити навчальний матеріал теми, що вивчається.

 2. Доповнити конспект лекції необхідним навчальним матеріалом згідно плану семінарського заняття та методичних вказівок до нього.

 3. Підготувати реферати на запропоновані теми і виступити з ними на семінарському занятті.


Практичні завдання і теми для самостійних досліджень

1. Історія держави та права зарубіжних країн в системі юридичних наук.

2. Історія держави та права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна.

3. Історичний розвиток науки історії держави та права зарубіжних країн від зародження до сьогодення.Питання для самоконтролю:

1.Дайте визначення історії держави та права зарубіжних країн.

2. Дайте визначення предмету історії держави та права зарубіжних країн.

3. Основні відмінності історії держави та права зарубіжних країн від загальної історії.

4. Мета історії держави та права зарубіжних країн.

5. Охарактеризуйте функції історії держави та права зарубіжних країн.

6. Визначте періодизацію історії держави та права зарубіжних країн.

7. Дайте характеристику принципів історії держави та права зарубіжних країн.

8. Назвіть методи пізнання історико – правових явищ.

9. Дайте визначення історіографії історії держави та права зарубіжних країн.

10. Дайте характеристику історичної школи права у Німеччині.

11. Дайте характеристику соціологічної школи права.

12. Дайте характеристику позитивістської школи права.

Тема 2. Держава і право Стародавнього Сходу.
Мета семінарського заняття: перевірити, розширити та поглибити знання студентів, набуті під час лекції та в процесі самостійної роботи над рекомендованою літературою про державу і право Стародавнього Сходу. Організувати дискусію навколо навчальних питань, які виносяться на розгляд.

Час - 2 години
План заняття:

1. Обговорення навчальних питань.

2. Виступи з рефератами.

Питання для обговорення:

1.Суть азіатського способу виробництва. Класи і стани в країнах Стародавнього Сходу. Роль географічного середовища у формуванні типу держави і форми правління.

2. Періодизація Стародавньої єгипетської держави. Еволюція суспільного ладу. Державний устрій і управління. Суд і судочинство.

3. Особливості виникнення і розвитку держави і права у Вавілоні. Правове становище окремих груп населення. Державний устрій і управління, збройні сили. Характеристика законів царя Хаммурапі. Зобов’язальне право.

4. Виникнення держави в Індії. Система варн. Центральне і місцеве управління. Джерела і основні риси права. Суд і судочинство.

5. Виникнення і розвиток держави і права в Китаї. Особливості суспільного і державного ладу. Реформи спрямовані на руйнування громади. Армія. Джерела і основні риси права Китаю.
Реферати:

     1. Особливості утворення перших держав.

     2. Загальна характеристика стародавньосхідньої цивілізації.

     3. Історичні етапи розвитку Стародавнього Вавилону.

     4. Стародавній Вавилон за правління Хаммурапі.

     5. Кастова система Стародавньої Індії.


Методи проведення заняття:

індивідуальне та фронтальне опитування, розгорнута бесіда у формі запитань та відповідей, дискусії, полеміка, обмін думок, виступи з рефератами.


Наближений розрахунок часу:

1.Організаційний момент і вступне слово..........................................................5 хв.

2. Розгляд 1-го питання ......................................................................................10 хв.

3. Розгляд 2-го питання.......................................................................................10 хв.

4. Розгляд 3-го питання……...............................................................................10 хв.

5. Розгляд 4-го питання……...............................................................................10 хв.

6. Розгляд 5-го питання……...............................................................................10 хв.

7. Виступи з рефератами….................................................................................20 хв.

8. Заключне слово викладача................................................................................5 хв.

.................................................................................

Всього: 80 хв.

Рекомендована література:
Основна:

1.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2012 – 616 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

3. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.


Додаткова:

1. Антонова К. А.,Бонгард-Левин Г.Й Сотовский Г.Г Істория Индии.-М., 1973

2. Бонгард-Левин Г.М.,Ильин Г.Ф. Древняя Индия.М.,1969.

3. Бонгард-Левин Г.М.ДІльин Г.Ф. Индия.в древности -М..1969.

4. Давид Р.Основные правовые системы современности Пер.с фр.-М., 1988.

5. Рогожин А.И.,Страхов Н.Н.История государства и права рабовладельческого Китая. М.,1960.

6. История государства и права зарубежных стран. —М., 1989.

7. История государства и права зарубежных стран. —М., 1991.

8. История государства и права зарубежных стран. ~ М.:Изд-во НОРМА, 1996.

9. Федоров Г. К. Історія держави і права зарубіжних країн.— К.: Вища шк., 1994.

10. Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права.— М.:Изд-во «Юрист» 1996.

11. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн - К. 2004


Завдання та методичні вказівки

щодо самостійної роботи курсантів під час підготовки до семінарського заняття
1. За конспектом лекцій повторити навчальний матеріал теми, що вивчається.

2. Доповнити конспект лекції необхідним навчальним матеріалом згідно плану семінарського заняття та методичних вказівок до нього.

3. Підготувати реферати на запропоновані теми і виступити з ними на семінарському занятті.
Практичні завдання і теми для самостійних досліджень

1.Закони Хаммурапі

2. Історичні етапи розвитку Стародавнього Вавілону.

3. Стародавній Вавілон за правління Хаммурапі.

4. Джерела права Стародавнього Єгипту.

5. Порівняльна характеристика Стародавнього Єгипту та Стародавнього Вавілону.

6. Джерела права Стародавньої Індії.

7. Джерела права Стародавнього Китаю.Питання для самоконтролю:

1.Розкрийте суть азіатського способу виробництва.

2.Дайте характеристику класів і станів в країнах Стародавнього Сходу.

3.Визначте роль географічного середовища у формуванні типу держави і форми правління.

4. Визначте періодизацію Стародавньої єгипетської держави.

5. Охарактеризуйте еволюцію суспільного ладу Стародавнього Єгипту.

6. Охарактеризуйте державний устрій і управління Стародавнього Єгипту.

7. Охарактеризуйте джерела і основні риси права Стародавнього Єгипту.

8. Дайте характеристику суду і судочинства Стародавнього Єгипту.

9. Охарактеризуйте зобов’язальне право Стародавнього Єгипту.

10. Розкрийте особливості виникнення і розвитку держави і права у Стародавньому Вавілоні.

11. Дайте характеристику правового становища окремих груп населення Стародавнього Вавілону.

12. Дайте характеристику державного устрою, управління та збройних сил Стародавнього Вавілону.

13. Дайте правову характеристику законів царя Хаммурапі.

14. Визначте та охарактеризуйте етапи виникнення, розвитку та занепаду держави в Стародавній Індії.

15. Розкрийте суть системи варн.

16. Охарактеризуйте центральне і місцеве управління Стародавньої Індії.

17. Охарактеризуйте джерела та основні риси права Стародавньої Індії.

18. Дайте характеристику суду і судочинства Стародавньої Індії.

19. Охарактеризуйте процес виникнення і розвитку держави у Китаї.

20. Розкрийте особливості суспільного і державного ладу Стародавнього Китаю.

21. Дайте характеристику реформ спрямованих на руйнування громади (реформи Шан Яна).

22. Охарактеризуйте армію Стародавнього Китаю.

23. Дайте характеристику джерел та основних рис права Стародавнього Китаю.Тема 3. Рабовласницька держава і право. Стародавня Греція і Стародавній Рим.
Мета семінарського заняття: перевірити, розширити та поглибити знання студентів, набуті під час лекції та в процесі самостійної роботи над рекомендованою літературою про державу і право Стародавньої Греції і Стародавнього Риму. Організувати дискусію навколо навчальних питань, які виносяться на розгляд.

Час - 2 години
План заняття:

1.Обговорення навчальних питань.

2.Виступи з рефератами.

Питання для обговорення:

1.Особливості виникнення держави і права в Афінах. Державний та суспільний лад. Закони Драконта. Реформи Тезея, Солона та Клісфена. Суд та процес. Правова система. Джерела Афінського права.

2. Особливості державного і суспільного ладу Стародавньої Спарти.

3. Виникнення Риму. Суспільний та державний лад часів рексів. Реформа Сервія Тулія.

4. Державний лад Римської республіки. Римське право ранньої республіки. Закони XII таблиць.

5. Криза республіки. Реформи Гракхів.

6. Суспільний і державний лад Риму період принципату. Класичне римське право (пізня республіка і принципат)

7. Домінат. Реформи Диоклетіана та Костянтина.
Реферати:

1. Особливості розвитку грецьких полісів у гомерівський, класичний та елліністичний періоди.

2. Соціальна спрямованість реформ Солона.

3. Судова система афінського полісу.

4. Реформи Сервія Тулія.

5. Магістратури у Стародавньому Римі: їх види та компетенція.

6. Зміни в державному ладі періоду домінату.

7. Порівняльна характеристика джерел права періоду Республіки та Імперії.

8. Загальна характеристика кодифікації Юстиніана.
Методи проведення заняття:

індивідуальне та фронтальне опитування, розгорнута бесіда у формі запитань та відповідей, дискусії, полеміка, обмін думок, виступи з рефератами.


Наближений розрахунок часу:

1.Організаційний момент і вступне слово..........................................................5 хв.

2. Розгляд 1-го питання ......................................................................................10 хв.

3. Розгляд 2-го питання.......................................................................................10 хв.

4. Розгляд 3-го питання……...............................................................................10 хв.

5. Розгляд 4-го питання……...............................................................................10 хв.

6. Розгляд 5-го питання……...............................................................................10 хв.

7. Розгляд 6-го питання……...............................................................................5 хв.

8. Розгляд 7-го питання……...............................................................................10 хв.

9. Виступи з рефератами….................................................................................5 хв.

10. Заключне слово викладача................................................................................5 хв.

.................................................................................

Всього: 80 хв.
Рекомендована література:
Основна:

1.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2012 – 616 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

3. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.


Додаткова:

1.Бартошек М. Римское право.Понятия,термины,определения / М. Бартошек -М., Юридическая литература., 1989 – 448 с.

2.Галанза П. Н. Государство и право Древнего Рима / П. Н. Галанза - М., Изд-во МГУ., 1963 – 124 с.

3.Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права / Б. С. Громаков - М., 1986 – 80 с.

4.Косарев А. И. Римское право / А. И. Косарев - М., Юридическая лит - ра., 1986 – 158 с.

5.Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления и общая характеристика / Перетерский И. С. - М., Госюриздат., 1956 – 131 с.

6.Шишова И. А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции / И. А. Шишова - Л., Наука., 1991 – 224 с.

7. История государства и права зарубежных стран / Под ред. Крашенинниковой Н. А. и Жидкова О. А. - М.: Изд-во НОРМА., 1996 – 480 с.

8. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2004 – 616 с.

9. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. / Федоров К. Г. - К.: Вища шк., 1994 – 464 с.

10.Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права / Черниловский 3. М. - М.: Юристъ, 1996 – 570 с.

11. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.

12. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. М. Хома - К. : «Каравела»., Львів: «Новий Світ – 2000», «Магнолія плюс», 2004. – 480 с.

13. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.Завдання та методичні вказівки

щодо самостійної роботи курсантів під час підготовки до семінарського заняття
1. За конспектом лекцій повторити навчальний матеріал теми, що вивчається.

2. Доповнити конспект лекції необхідним навчальним матеріалом згідно плану семінарського заняття та методичних вказівок до нього.

3. Підготувати реферати на запропоновані теми і виступити з ними на семінарському занятті.
Практичні завдання і теми для самостійних досліджень

1.Відмінність античних держав від стародавньосхідних.

2. Історія розвитку державно – правових інститутів Стародавньої Греції.

3. Соціальна спрямованість реформ Солона.

4. Функції Народних зборів на різних етапах розвитку старогрецької державності

5. Демократичність устрою Афінської державності.

6. Держава і право Стародавнього Риму:

а) Державний та суспільний лад;

б) Судові органи та правова система;

7. Виникнення Риму:

а) Суспільство та державний лад часів рексів;

б) реформа Сервія Туллія;

8. Державний лад римської республіки:

а) Криза республіки. Реформи Гракхів;

б) Диктатура Сулли. Диктатура Цезаря;

9. Суспільний та державний лад Риму в період принципату та домінанту. Реформи Діоклетіана та Костянтина.

10. Римське право ранньої республіки. Закони ХІІ таблиць.
Питання для самоконтролю:
1. Розкрийте особливості виникнення держави і права в Стародавніх Афінах.

2. Охарактеризуйте державний та суспільний лад Стародавніх Афін.

3. Дайте правову характеристику Законів Драконта.

4. Розкрийте зміст реформ Тезея, Солона та Клісфена.

5. Охарактеризуйте суд та процес в Стародавніх Афінах.

6.Дайте характеристику правової системи Стародавніх Афін.

7. Назвіть джерела Афінського права та розкрийте його основні риси.

8. Розкрийте особливості державного та суспільного ладу Стародавньої Спарти.

9. Розкрийте особливості процесу виникнення Стародавнього Риму.

10. Охарактеризуйте суспільний та державний лад Стародавнього Риму часів рексів.

11. Дайте характеристику реформи Сервія Туллія.

12. Охарактеризуйте державний лад Римської республіки.

13. Охарактеризуйте римське право ранньої республіки.

14. Дайте правову характеристику Законів XII таблиць.

15. Визначте причини кризи республіки.

16. Дайте характеристику реформ Гракхів.

17. Дайте характеристику суспільного і державного ладу Стародавнього Риму часів принципату.

18. Охарактеризуйте класичне римське право ( пізня республіка і принципат)

19. Охарактеризуйте  суспільний   і   державний   лад Стародавнього Риму часів домінату.

20. Дайте характеристику реформ Диоклетіана.

21. Дайте характеристику реформ Костянтина.

Тема 4. Феодальні держави Західної Європи. Держава і право франків. Феодальна держава і право Німеччини.
Мета семінарського заняття: перевірити, розширити та поглибити знання студентів, набуті під час лекції та в процесі самостійної роботи над рекомендованою літературою про феодальні держави Західної Європи. Організувати дискусію навколо навчальних питань, які виносяться на розгляд.

Час - 2 години
План заняття:

1. Обговорення навчальних питань.

2. Виступи з рефератами.

Питання для обговорення:

1. Утворення феодальної держави у франків. Феодальний порядок та суспільний лад. Форми власності. Судові органи. Реформа Карла Мартела. Імперія Карла Великого (768-814р.р.). «Салічна правда» франків.

2. Особливості утворення і розвитку феодальної держави і права у Німеччині. «Золота Булла» 1356 р. Державний та суспільний лад. Реформація. Станово-представницька і абсолютна монархія у Німеччині.

3. «Просвічений» абсолютизм в Прусії і Австрії - держава Фрідріха ІІ та Іосіфа ІІ.

4. Кампіляції звичаєвого права – «Саксонське зерцало» та «Швабське зерцало». «Кароліна».
Реферати:

1. Поняття «середньовіччя» та загальна характеристика держави та права цього періоду.

2. «Салічна правда» - пам’ятка ранньофеодального права франків.
Методи проведення заняття:

індивідуальне та фронтальне опитування, розгорнута бесіда у формі запитань та відповідей, дискусії, полеміка, обмін думок, виступи з рефератами.


Наближений розрахунок часу:

1.Організаційний момент і вступне слово..........................................................5 хв.

2. Розгляд 1-го питання ......................................................................................15 хв.

3. Розгляд 2-го питання.......................................................................................15 хв.

4. Розгляд 3-го питання……...............................................................................15 хв.

5. Розгляд 4-го питання……...............................................................................15 хв.

6. Виступи з рефератами….................................................................................10 хв.

7. Заключне слово викладача................................................................................5 хв.

.................................................................................

Всього: 80 хв.Рекомендована література:
Основна:

1.Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4 – те, доп. / В. С. Макарчук - К.: АТІКА., 2012 – 616 с.

2. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., переробл. і доповн. / За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

3. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. О. Шевченко - К., 1994. – 288 с.


Додаткова:

1. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н. М. Хома - К. : «Каравела»., Львів: «Новий Світ – 2000», «Магнолія плюс», 2004. – 480 с.

2. Гуревич А.Я.Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе: Уч. пособие / А. Я. Гуревич – М.: Высшая школа., 1970 – 327 с.

3. История средних веков - В 2 томах., 2 – е изд., перераб., / Под ред. С. Д. Сказкина - М.: Высшая школа., 1977., т 1 – 471 с.

4. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма / А. И. Неусыхин -М.: Наука., 1974 – 537 с.

5. Галанза П.Н.Феодальное государство и право Франции / П. Н. Галанза -М., Московский университет., 1963 – 64 с.6. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В. Г. Графский - М., 2001 - 744 с.

7. История средних веков / Под ред. Н.Ф. Колесницкого 2-е изд. испр. и доп.- М.: Просвещение, 1986. — 575 с.

8. Корсунский А. Р. Возникновение феодальных отношений в Западной Европе: Уч. – метод. пособие., вып. 2., / А. Р. Корсунский - М.: Изд – во МГУ., 1973 – 186 с.

9. Неусыхин А. И. Проблемы европейского феодализма: Избр. труды / А. И. Неусыхин - М., Наука., 1974 – 538 с.

10. Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права / Черниловский 3. М. - М.: Юристъ, 1996 – 570 с.

11. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / О. О. Шевченко – К.: Вентурі, 1995. – 230 с.

Завдання та методичні вказівки

щодо самостійної роботи курсантів під час підготовки до семінарського заняття
1. За конспектом лекцій повторити навчальний матеріал теми, що вивчається.

2. Доповнити конспект лекції необхідним навчальним матеріалом згідно плану семінарського заняття та методичних вказівок до нього.

3. Підготувати реферати на запропоновані теми і виступити з ними на семінарському занятті.
Практичні завдання і теми для самостійних досліджень

1.Поняття та характерні риси епохи феодалізму.

2.Загальна характеристика дофеодальних держав.

3.Утворення держави франків. Правління Хлодвіга І.

4.Держава франків періоду правління Карла Мартелла.

5.Розпад імперії франків. Верденський договір 843 р.


Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняття феодалізму, розкрийте його основні риси та визначте чим він відрізняється від рабовласницького строю.

 2. Визначте етапи феодалізму в Європі.

 3. Розкрийте зміст процесу утворення дофеодальної держави у франків.

 4. Охарактеризуйте феодальний порядок та суспільний лад франків.

 5. Визначте та охарактеризуйте форми власності франків.

 6. Визначте судові органи франків та дайте характеристику їх діяльності.

 7. Дайте характеристику реформи Карла Мартелла.

 8. Розкрийте порядок виникнення, причини занепаду та охарактеризуйте імперію Карла Великого.

 9. Дайте характеристику «Салічної правди»

Розкрийте особливості утворення феодальної держави і права у Німеччині.

 1. Охарактеризуйте розвиток феодальної держави і права у Німеччині.

 2. Охарактеризуйте «Золоту Буллу» 1356 р.

 3. Дайте характеристику державного ладу феодальної Німеччини.

 4. Дайте характеристику суспільного ладу Німеччини.

 5. Дайте визначення поняття «реформація», розкрийте її суть та наслідки.

 6. Дайте характеристику станово – представницької монархії у Німеччині.

 7. Розкрийте зміст поняття «освічений абсолютизм».

 8. Дайте характеристику держав Фрідріха ІІ та Іосіфа ІІ.

 9. Розкрийте поняття «кампіляції звичаєвого права».

 10. Дайте характеристику «Саксонського зерцала».

 11. Дайте характеристику «Швабського зерцала».

 12. Дайте характеристику «Кароліни».


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка