1 Організація статистичних досліджень в Україні та світі 6Скачати 104.28 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір104.28 Kb.

Материалы предоставлены интернет - проектом www.diplomukr.com.ua®Вступ 3

Розділ 1. Організація та методологічні основи статистичних досліджень і обробки статистичної інформації 6

1.1. Організація статистичних досліджень в Україні та світі 6

1.2. Статистичне спостереження як початковий етап статистичного дослідження 9

1.3. Основні показники здоров’я населення 15

1.4. Методика аналізу стану й тенденцій рівня смертності та основні фактори смертності та середньої тривалості життя 19

1.5. Вивчення динаміки та взаємозв’язків статистичних показників 23

Розділ 2. Статистичний аналіз офіційних даних стану здоров’я населення 42

2.1. Дослідження стану здоров’я населення м. Севастополь за окремими видами захворювань 42

2.2. Дослідження структури смертності та захворюваності. Структурні зрушення. Дослідження залежності смертності від захворюваності за певним типом хвороби 53

Розділ 3. Дослідження самооцінки стану здоров’я населення міста Севастополя та зв’язку з рівнем доступності медичної допомоги 59

3.1. Обробка даних вибіркового опитування самооцінки стану здоров’я населення м. Севастополя та населення України і Причорноморського району 59

3.2. Дослідження взаємозв’язку самооцінки стану здоров’я з рівнем доступності окремих видів медичної допомоги. 62

Висновки 65

Список використаної літератури 67

Додатки 72 Додаток 1. Захворюваність населення України за період 1990-2006 роки 72

Додаток 2. Статистика смертності населення України за період 1990-2006 роки 73

Додаток 3. Статистика хронічних захворювань 74 Додаток 4. Чисельність населення України 75

Додаток 5. Самооцінка стану здоров'я населенням, по Причорноморському економічному району 76

Додаток 6. Розподіл домогосподарств за рівнем доступності медичної допомоги,  можливості придбання ліків та медичного приладдя 77Складна й багатогранна по своїй природі соціальне життя суспільства являє собою систему відносин різних властивостей, різних рівнів, різної якості. Будучи системою, ці відносини взаємозалежні й взаємообумовлені. До числа найбільш значимих напрямків дослідження в соціальній статистиці відноситься: соціальна й демографічна структура населення і її динаміка, рівень життя населення, рівень добробуту, рівень здоров'я населення, культура й освіта, моральна статистика, суспільна думка, політичне життя. Стосовно до кожної області дослідження розробляється система показників, визначаються джерела інформації й існують специфічні підходи до використання статистичних матеріалів з метою регулювання соціальної обстановки в країні й регіонах. Статистичний аналіз явищ і процесів, що відбуваються в соціальному житті суспільства, здійснюється за допомогою специфічних для статистики методів - методів узагальнюючих показників, що дають числовий вимір кількісних і якісних характеристик об'єкта, зв'язків між ними, тенденцій їхньої зміни. Ці показники відбивають соціальне життя суспільства, що виступає як предмет дослідження соціальної статистики. Санітарну статистику можна назвати одним з найважливіших розділів соціальної статистики, що дозволяє зробити висновки про головний фактор розвитку країни – про здоров'я населення, про безпеку середовища перебування для здоров'я людини. У Статистичному словнику дається наступне визначення санітарної статистики: «Галузь соціальної статистики, що вивчає кількісні характеристики стану здоров'я населення, розвитку системи охорони здоров'я, визначає ступінь інтенсивності впливу на них соціально-економічних факторів, а також займається застосуванням статистичних методів до обробки й аналізу результатів клінічних і лабораторних досліджень». У цей час до складу санітарної статистики входять показники здоров'я населення, охорони здоров'я, клінічної статистики, стану навколишнього середовища, що характеризують ступінь її безпеки й дозволяють виміряти її вплив на здоров'я людини. У завдання санітарної статистики входять: своєчасне одержання й розробка даних про захворюваність, смертність, інвалідність, фізичний розвиток населення в цілому і його окремих групах, про розміщення, стан, оснащення, медичні кадри установ охорони здоров'я, клінічних і лабораторних дослідженнях». Санітарна статистика необхідна для: підготовки державних і регіональних програм медичного обслуговування населення, страхування, розвитку соціальної інфраструктури (будівництва й реконструкції житла, магазинів, клубів, стадіонів, спортивних площадок і т.д.); програм по охороні праці, житлової програми, надання соціальної допомоги й інших соціальних програм; популяризації здорового способу життя; проведення заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища для здоров'я людини й т.д. Сформована до теперішнього часу в Україні соціально-економічна ситуація привела до різкого зростання проявів психоемоційного стресу населення. Основними причинами наростання стресових навантажень з'явилися непевність людей у правильності проведених реформ, зубожіння значної частини населення, ріст злочинності, соціальна незахищеність, промислові й екологічні катастрофи й етнічні конфлікти і ін. У свою чергу, стрес у суспільних популяціях збільшує соціальні конфлікти. Стресогенна ситуація в Україні виявилася провідною причиною кризи здоров'я населення. Матеріали досліджень, проведених провідними науковими центрами в 1994-1998 р., показали, що несприятлива динаміка здоров'я населення в представляє вже реальну погрозу національної безпеки, визначає зниження сучасного й майбутнього трудового й оборонного потенціалу суспільства. Деградує Середовище перебування й життєдіяльності населення, підриваються механізми відтворення здорового потомства. Все це обумовлює актуальність теми дипломної роботи. Дипломна робота присвячена дослідженню стану здоров’я та рівня медичної допомоги у місті Севастополь. Останніми роками спостерігається значне погіршення стану здоров’я населення цього великого міста. Ціль роботи: виявити основні тенденції зміни стану здоров’я населення Севастополя та порівняти їх загальнодержавними та територіальними тенденціями. Виявити взаємозв’язок самопочуття населення з рівнем доступності медичних послуг в Севастополі та в країні. Виявити залежність між смертністю та певними видами захворювань. Розкрити динаміку основних видів хронічних захворювань та порівняти ситуацію в країні та місті Севастополі. Таким чином, перед нами стоїть задача створити повну багатогранну картину стану здоров’я населення міста у порівняні з ситуацією в країні за допомогою обробки статистичної інформації та вибіркового обстеження. Дослідження базується на матеріалах статистичного збірника «САМООЦІНКА НАСЕЛЕННЯМ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ТА РІВНЯ ДОСТУПНОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У 2006 РОЦІ» та матеріалах сайту Держкомстату України.

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 1. У 2005 році спостерігалось зростання скарг на майже всі хронічні захворювання у м. Севастополь. Виключення складають лише серцеві захворювання, гіпертонія та злоякісні пухлини, кількість, яких скоротилася. Ця ситуація йде в протиріччя зі станом в країні, оскільки, динаміка по всій країні прямо зворотна. Кількість захворювань скоротилася майже за всіма хронічними захворюваннями окрім гіпертонії, артроза, артрита та діабету, які дали додатну динаміку. 2. У 2007 році порівняно з 2004 в місті Севастополі спостерігалося подальше зростання скарг на майже всі хронічні захворювання. Тепер вже зросла частка серцевих захворювань та гіпертонії. На цьому фоні, цілком по країні показники значно краще, але зростає кількість скарг на серцеві захворювання, гіпертонію, артроз, артрит (в т.ч. ревматоїдний), хронічний бронхіт, емфізему легенів. 3. Найбільшу динаміку у місті Севастополі порівняно з 2004 роком показують серцеві захворювання, хронічний бронхіт та емфізема легенів. Найбільшу динаміку по країні показують гіпертонія та артроз, артрит (в т.ч. ревматоїдний). Але, ця динаміка значно нижча ніж у місті Севастополі. 4. У 2005 році спостерігалось значне збільшення захворювань на виразку шлунку та 12-палої кишки у місті Севастополі. 5. В цілому можна говорити про те, що в місті Севастополі ситуація з хронічними захворюваннями значно гірша ніж в цілому по країні і її погіршення подовжується. За період 2004-2006 років в місті Севастополі спостерігалось значне збільшення захворюваності за домінуючими хронічними хворобами. Якщо в 2004 році рівень захворюваності був нижчим ніж в цілому по країні, то в 2006 він перевищив загальнодержавний рівень. 6. Коефіцієнт смертності у країні стабільно зростає з 1998 року; 7. Зростає коефіцієнт смертності з причин захворювань системи кровообігу, що корелює з висновком про збільшення частки цих захворювань у загальній кількості; 8. коефіцієнт смертності з причин хвороб пов’язаних з новоутвореннями залишається стабільним; 9. спостерігається зменшення коефіцієнта смертності з причин захворювань органів дихання; 10. коефіцієнт смертності з причин певної хвороби тісно пов'язаний з часткою цієї хвороби у загальній захворюваності населення. Збільшення частки хвороби веде до збільшення смертності з причин цього захворювання. Тісний зв'язок отриманий для хвороб системи кровообігу говорить про те, що ця хвороба дуже часто призводить до летальних випадків. 11. Досліджена статистика вибіркового обстеження самопочуття населення підтверджує тезу про аномально-високу захворюваність населення міста Севастополь; 12. Розрахунки показують, що існує дуже тісний зв'язок між самооцінкою стану здоров’я населенням та можливістю отримати медичну допомогу як для всієї країни так і в місті Севастополі. Резюмуючи, можна сказати, що ситуація в Севастополі потребує негайного цілеспрямованого та комплексного вирішення, розробки комплексної програми захисту здоров’я населення, профілактичних заходів та розвитку медичної інфраструктури. Тільки цілісне масштабне вирішення існуючих проблем може покращити існуючу ситуацію.

1. Теорія статистики. Практикум. За ред. Єріної А.М., Пальянс З.А. – синій колір, стислий виклад теорії, приклад рішень, задачі. Рекомендується!

2. Ковтун Н.В., Столяров В,С. Загальна теорія статистики. Курс лекцій. К.: Хвиля, 1996.

3. Общая теория статистики. Учебник. Под общей редакцией проф. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 1995.

4. Общая теория статистики. Учебник. Под редакцией Ефимовой М.Р. М.: 1996.

5. Практикум по теории статистики. Учебное пособие. (непоганий практикум). Под ред. проф. Шмойловой Р.А. М.:1998.

6. Статистика. Збірник задач. Навчальний посібник. За ред. Головача А.В.

7. Пасхавер И.С. Яблочник . Общая теория статистики. 1983 р.

8. Статистика. Підручник. За ред. Головача А.В., Єріної А.М. та ін. 1993 р.

9. Статистика. Підручник. За ред. Герасименка С.С., Головача А.В., Єриної А.М., К.:КНЕУ 1998.

10. Закон України "Про статистику", 1992 рік.

11. Державна програма переходу України на міжнародну систем обліку і статистики. Мінстат, 1992 рік.

12. Айвазян Сергей Артемьевич, Мхитарян Владимир Сергеевич. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для студ. экон. спец. вузов / Государственный ун-т {Москва}; Высшая школа экономики {Москва}. — М. : ЮНИТИ, 1998. — 1022с.

13. Анісімов В. В., Черняк О. І Математична статистика: Навч. посібник для студ. вузів, які навч. за спец. "Математика", "Прикладна математика", "Економічна кібернетика". — К. : Леся, 1995. — 104с.

14. Архіпова Софія Анатоліївна. Статистика: Навч.-метод.посіб. / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К. : Політехніка, 2004. — 68с.

15. Асєєв Г. Г., Коноваленко О. Є., Рибін О. М. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. посібник / Харківська держ. академія культури. — Х. : ХДАК, 2004. — 89с

16. Бабак Віталій Павлович, Марченко Борис Григорович, Фриз Михайло Євгенович. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Техніка, 2004. — 288с.

17. Бабич Клавдия Ерофеевна. Социальная статистика: Конспект лекций / Харьковский гос. экономический ун- т. — Х. : ХГЭУ, 2003. — 60с.

18. Бадрызлов В. А., Лантушенко Л. С. Общая теория статистика: Учеб. пособие. — Омск, 2001. — 106с. — Библиогр.: с.104

19. Бараник Зоя Павлівна. Статистика: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна, 2006. — 268с.

20. Бессчетная О. А., Гончаров А. Н., Горбачева Т. Л., Гохберг Л. М., Думнов А. Д. Статистика: Учебник / Российская академия гос. службы при Президенте РФ / А.Е. Суринов (общ.ред.). — М. : РАГС, 2005. — 650с.

21. Білущак Галина Іванівна, Чабанюк Ярослав Михайлович. Теорія ймовірностей і математична статистика: Лекції:Навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти. — Л. : Львівський ЦНТЕІ, 2002. — 567с

22. Білущак Галина Іванівна, Бобик Ігор Омелянович, Ватаманюк Остап Зіновійович, Вовк Мирослава Іванівна, Дрогомирецька Христина Теофілівна. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч. посібник для студ. дистанційної форми навчання / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2003. — 244с.

23. Білущак Галина Іванівна, Чабанюк Ярослав Михайлович. Теорія ймовірностей і математична статистика: Практикум:Навч. посіб. для студ. втузів. — 2.вид. — Л. : Край, 2002. — 540с.

24. Бобик Омелян Іванович, Берегова Галина Іванівна, Копитко Богдан Іванович. Теорія ймовірностей і математична статистика: Математика для економістів:Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2003. — 326с.

25. Бондаренко Віктор Григорович, Каніовська Ірина Юріївна, Парамонова Світлана Миколаївна. Теорія ймовірностей і математична статистика: Курс лекцій / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 128с.

26. Бондаренко Наталья Николаевна, Бузыгина Нина Степановна, Василевская Лариса Иосифовна, Даукш И. А., Захаренков С. Н. Статистика. Показатели и методы анализа: Справочное пособие / М.М. Новиков (ред.). — Минск : Современная школа, 2005. — 628с.

27. Габрук О. І. Демографічна статистика: Аналітико-стат. інформація / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації — К. : УкрІНТЕІ, 2002. — 37с

28. Гмурман Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для студ. вузов. — 9.изд., стер. — М. : Высшая школа, 2003. — 479с.

29. Гончарова Наталья Дмитриевна. Статистика. Методы взаимосвязи явлений: Учеб. пособие / Сибирский гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. — Новосибирск : Издательство СибГУТИ, 2001.

30. Данилко Валерій Кирилович. Екологічна статистика: водні ресурси / Державний комітет статистики України; НДІ статистики. — К., 2003. — 368с.

31. Демографічна та медична статистика України у ХХІ столітті. Медичні інформаційні системи у статистиці: Матеріали конференції / Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики; Українська федерація громадських організацій сприяння охороні здоров'я громадянського суспільства / В.П. Неділько (голов.ред.). — К., 2004. — 208с.

32. Елисеева Ирина Ильинична, Васильева Эвелина Карловна, Клупт Михаил Александрович, Никифоров О. Н., Парик И. Ю. Демография и статистика населения: Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Статистика" и др. экон. спец. / Ирина Ильинична Елисеева (ред.). — М. : Финансы и статистика, 2006. — 687с.

33. Елисеева Ирина Ильинична, Курышева Светлана Владимировна, Костеева Татьяна Владимировна, Бабаева И. В., Михайлов Б. А. Эконометрика: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 061700 "Статистика" / Ирина Ильинична Елисеева (ред.). — М. : Финансы и статистика, 2001. — 342 с.

34. Ефимова Марина Романовна, Бычкова Светлана Георгиевна. Социальная статистика: Учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации", "Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" / Марина Романовна Ефимова (ред.). — М. : Финансы и статистика, 2003. — 339с.

35. Жбанова Е. Н., Давыдова В. Н., Соколовский А. Г. Медицинская статистика, организация санитарно-статистического исследования: Статистические таблицы. Относительные показатели. Динамические ряды. Графические изображения: Метод. рекомендации / Тверская гос. медицинская академия. Кафедра социальной медицины, управления и экономики здравоохранения ФПДО, ПК и ППС. — Тверь : РИЦ ТГМА, 2001. — 15с

36. Медико- санітарна статистика (деякі питання з історії) / Державна наукова медична бібліотека / Лідія Євгенівна... Корнілова (склад.). — К., 1998. — 50с.

37. Медична статистика: Зб. нормативних документів / Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м. Києва ; Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики / Валентина Миколаївна Заболотько (упоряд.та голов.ред.). — К. : МНІАЦ медичної статистики ; МВЦ "Медінформ", 2004. — 660с.

38. Медична статистика: Програма для вищ. мед. навч. закл. I-II рівнів акредитації за спец. 5.110103 "Лабораторна діагностика" / Управління освіти і науки МОЗ України; Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України / Марія Броніславівна... Шегедин (уклад.). — К. : Медицина, 2003. — 12с.

39. Кустовська О. В. Демографічна статистика: Курс лекцій / Тернопільський держ. економічний ун- т. — Т. : Економічна думка, 2006. — 152с.40. Пальян Зінаїда Оганесівна. Демографічна статистика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 131с.

41. Стеценко Софія Григорівна. Демографічна статистика з основами демографії: Підручник для студ. вищих навч. закл., які навч. за освітньо-проф. програмою бакалавра зі спец. "Економічна статистика". — К. : Вища школа, 2005. — 416с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка