1. Опис навчальної дисципліниСкачати 166.6 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір166.6 Kb.
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0201 «Культура»

(шифр і назва)Вибіркова


Напрям підготовки

0201 «Культура»

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність:

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

0-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 126

4-й

0-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента – 90


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

0 год.

Практичні, семінарські

18 год.

0 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

90 год.

0 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – формування у студентів системи теоретичних та прикладних знань з іміджелогії, навичок в галузі управління персональним та корпоративним іміджем в різних сферах діяльності.

Завдання – застосовування технології та інструментарію іміджелогії для вирішення практичних завдань.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • - структуру іміджу, його складові;

 • функції та значення іміджу;

 • інструментарій іміджелогії та методику його використання;

 • особливості комунікаційної діяльності в іміджелогії;

 • теоретичні аспекти само презентації;

 • основи фізиогноміки, стилістики, колористики та кінетики


вміти:

- застосовувати технології та інструментарій іміджелогії для вирішення практичних завдань.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Іміджелогія: сутність та специфіка

Тема 1. Іміджелогія: сутність та специфіка навчального курсу.


Тема 2. Імідж – сутність та структура.

Тема 3. Інструментарій іміджелогії.

Тема 4. Корпоративний імідж.

Тема 5. Персональна іміджелогія.
Змістовий модуль 2. Фізиогноміка, кінесика і стилістика як іміджеві стратегії. Мова та етикет у формуванні іміджу.

Тема 6. Фізиогноміка, кінесика і стилістика як іміджеві стратегії.

Тема 7. Мова в створенні іміджу.

Тема 8. Роль етикету у формуванні іміджу.

Тема 9. Професія іміджмейкера.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Іміджелогія: сутність та специфіка навчального курсу.


8

2

2

8

Тема 2. Імідж – сутність та структура.

12

2

2

12

Тема 3. Інструментарій іміджелогії.

18

2

2

10

Тема 4. Корпоративний імідж.

14

2

2

10

Тема 5. Персональна іміджелогія.
2210

Разом за змістовим модулем 1

52

10

8

250

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Фізиогноміка, кінесика і стилістика як іміджеві стратегії.

14

2

2

10

Тема 7. Мова в створенні іміджу.

12

2212

Тема 8. Роль етикету у формуванні іміджу..

16

2210

Тема 9. Професія іміджмейкера

14

228

Разом за змістовим модулем 2

56

8

2

640

Усього годин

126

18

10

890

Модуль 2

ІНДЗ

Усього годин


126

18

10

890


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Іміджелогія: сутність та специфіка навчального курсу.


2

2

Тема 2. Імідж – сутність та структура.

2

3

Тема 3. Інструментарій іміджелогії.

2

4

Тема 4. Корпоративний імідж.

2

5

Тема 6. Фізиогноміка, кінесика і стилістика як іміджеві стратегії.

2
Разом

10


6. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 5. Персональна іміджелогія.

2

2

Тема 7. Мова в створенні іміджу.

2

3

Тема 8. Роль етикету у формуванні іміджу.

2

4

Тема 9. Професія іміджмейкера

2
Разом

8


7. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

ТЕМА 1. Іміджелогія: сутність та специфіка навчального курсу.

 1. Витоки іміджелогії.

 2. Психологічний, педагогічний, прикладний, соціологічний підходи в іміджелогії.

 3. Іміджелогія як наука про підвищення ефективності спілкування.

82

ТЕМА 2. Імідж – сутність та структура.

 1. Характеристика іміджу як спеціально сконструйованого образу.

 2. Значення іміджу.

 3. Складові іміджу.

 4. Біографія, кар’єра, вік, здоров’я, матеріальний стан, приватне життя, захоплення. Психологічні якості.

 5. Індивідуальний та корпоративний імідж.

12

3

ТЕМА 3. Інструментарій іміджелогії.

 1. Основні інструменти: позиціонування, маніпулювання, міфологізація.

 2. Найпоширеніші прийоми формування іміджу: емоціоналізація, акцентування уваги. Заміна цілей, подавання суперечливих сигналів тощо.

 3. Принципи побудови іміджу.

 4. Соціально-психологічні закономірності формування та функціонування іміджу

10

4

ТЕМА 4. Корпоративний імідж.

 1. Структура іміджу організації, внутрішній та зовнішній імідж.

 2. Імідж фірми як найважливіший фактор успіху бізнесу.

 3. Імідж керівників та персоналу.

 4. Особистий імідж бізнесмена і його роль в успішному розвитку бізнесу.

10

5

ТЕМА 5. Персональна іміджелогія.

 1. Специфіка особистого іміджу в політиці, бізнесі та шоу – бізнесі.

 2. Структура особистого іміджу та способи його аналізу.

 3. Вплив іміджу на кар’єру.

10

6

ТЕМА 6. Тема 6. Фізиогноміка, кінесика і стилістика як іміджеві стратегії.

 1. Візуальні виявлення іміджу.

 2. Фізиогноміка та її об’єкт.

 3. Кінесика як вираз невербальних засобів комунікації.

 4. Стилістика та її складові.

10

7

ТЕМА 7. Мова в створенні іміджу.

 1. Особливості голосового передавання інформації (артикуляція та модуляція голоса).

 2. Комунікаційні ефекти вербального спілкування.,

 3. Ораторське мистецтво.

 4. Спілкування з журналістами.

 5. Інтерв’ю. Бесіда. Переговори.

12

8

ТЕМА 8. Роль етикету у формуванні іміджу.

 1. Етикет як частина загальнолюдської культури.

 2. Культура зовнішнього вигляду.

 3. Невербальні складові етикету.

 4. Етнонаціональні особливості ділового протоколу.

 5. Застілля та фуршети: манери поведінки.

10

9

ТЕМА 9. Професія іміджмейкера.

 1. Професійний портрет іміджмейкера.

 2. Стадії роботи над іміджем клієнта.

 3. Проектування іміджу.

 4. Параметри оцінювання роботи іміджмейкера.

8
Разом

90


8. Методи навчання

Словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, дослідницький; методи самостійної роботи.


1. Лекційні заняття.

2. Практичні заняття.

3. Самостійна робота.
9. Методи контролю

1. Поточний контроль (опитування).

2. Проміжний контроль (модульні контрольні роботи).

3. Підсумковий контроль (іспит).


10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна роботаПідсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

1-25

100


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

МКР1

Т6

Т7

Т8

Т9

МКР21-5

1-5

1-5

1-5

1-5

1-15

1-5

1-5

1-5

1-5

1-15Т1, Т2 ... Т19 – теми змістових модулів.

МКР1, МКР2 – модульні контрольні роботи.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

1. Опорний конспект лекцій.

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (навчальна і робоча програми дисципліни, питання до заліку

3. Наочний та роздатковий матеріал щодо змісту модулів та окремих тем.


12. Рекомендована література

Базова

 1. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. - СПб.: Питер, 2000

 2. Панасюк А. Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж. - 3 – е изд. , М.: Дело, 2002

 3. Панасюк А. Ю. Я – Ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать Ваш профессиональный имидж. – 2 – е изд., М.: Дело, 2004

 4. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. – М.: Рефл - бук, К.: Ваклер, 2000

 5. Ушакова Н. В., Стрижова А. Ф. Имиджелогия: Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2011

 6. Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям. – М. : Народное образование, 2002

 7. Шепель В. М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. – Ростов – на- Дону: Феникс, 2005


Допоміжна

 1. Аверенко Л. К. Управление общением . – М. – Новосиб,: Инфра – М, 1999

 2. Агеев В. С. и др. Корпоративная газета как инструмент создания внутреннего и внешнего имиджа. - Томск: Изд – во ТГУ, 2003

 3. Алешина И. В. Паблик Рилейшинз для менеджеров. – М.: ЭКСМО, 2002

 4. Алехина И. Имидж и этикет делового человека. – М., 1996

 5. Алехина И. Имидж и этикет в бизнесе. – М.: Дело, 2005

 6. Бодуан Ж. – П. Управление имиджем компании. – М.: Инфра – М, 2001

 7. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 1996

 8. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично.-Минск, 1990

 9. Карнеги Д. Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей –Минск, 1990.

 10. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения. – Ростов на Дону: Феникс, 2004

 11. Кузин Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена и политика. -.М., 2002

 12. Ли Якокка . Карьера менеджера. – Минск: Попурри, 2001

 13. Маккей Х. Как уцелеть среди акул. – М., 1995

 14. Панасюк А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. – М.: Омега, 2007

 15. Политическая имиджелогия // Под общ. науч. ред. .А. Г. Лаптева, Е. А. Петровой. – М.: РИЦ АИМ, 2006

 16. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М.: Рефл – бук, К.: Ваклер, 2001

 17. Рожков И. Я., Кисмерешкин В. П. Бренды и имиджи. – М.: Рип – Холдинг, 2006

 18. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003

 19. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: Учебное пособие. – М.: Дело, 2000

 20. Шепель В. М. Управленческая антропология. Человеческая компетентность менеджера: Энциклопедия. – М.: Дом педагогики, 2000


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка