1. Опис навчальної дисципліни океанологіяСкачати 206.32 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір206.32 Kb.


1. Опис навчальної дисципліни

ОКЕАНОЛОГІЯ


Найменування показників

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліниденна форма

навчання


заочна форма

навчання


Кількість кредитів – 2/1.5

Галузь знань

0401 – «Природничі науки».
Напрям підготовки

6.040102 – «Біологія».

Вибірковий

Кількість модулів – 3

Спеціальність

8.070402 – «Біологія»

Рік підготовки:
5-й

5-й

Загальна кількість годин – 74/81

Семестр:

2

2

Тижневих годин

для денної форми навчання

аудиторних – 2
самостійної роботи

студента – 4Освітньо-кваліфікаційний

рівень:
МагістрЛекції

30 год.

26 год.

ЛабораторніСамостійна робота

44 год.

55 год.Вид контролю: модульний контроль та іспит2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: сформувати у студента уявлення про Світовий Океан як глобальну екосистему, що демонструє нерозривний зв'язок космічних, геологічних, хімічних та біологічних процесів, та впливає на суходільні екосистеми.

Завдання: засвоїти базові знання з фізичної, хімічної та біологічної океанології, розуміти механізми, що пов’язують космічні, геологічні, хімічні та біологічні процеси в Світовому Океані.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні етапи еволюції планети Земля та Світового Океану, походження та будову океанів та морів; причини на наслідки глобальної циркуляції вод Світового океану та її вплив на хімічні, біологічні та метеорологічні процеси в океані та атмосфері; методи дослідження процесів, що відбуваються в океані; історію та сучасний стан біорізноманіття сучасних океанів.

вміти: аналізувати причинно-наслідкові зв’язки процесів, що відбиваються у Світовому Океані.

3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Історія Землі та Океану.


Тема 1. Вступ. Історія океанологічних досліджень.

Історія від античності до сучасності. Історія уявлень про будову землі та Світового океану. Історія картографії.

Тема 2. Історія технічних засобів досліджень

Історія кораблів. Історія підводних методів дослідження. Сучасні засоби дослідження.

Тема 3. Теорії походження Сонячної системи. Походження води та Світового океану. Походження та дрейф континентів

Сучасна Земля. Періодизація історії Землі. Еволюція надр. Історія атмосфери та гідросфери. Істрія клімату. Еволюція земної кори. Дрейф континентів.


Модуль 2. Біологія та географія океанів.


Тема 4. Північний льодовитий океан.

Походження, будова, біологічне різноманіття.Будова котловини. Фізико-географічне районування. Клімат та води. Біорізноманіття. Екологічні проблеми.

Тема 5. Тихий океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

Будова котловини. Фізико-географічне районування. Клімат та води. Біорізноманіття. Екологічні проблеми.

Тема 6. Атлантичний океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

Будова котловини. Фізико-географічне районування. Клімат та води. Біорізноманіття. Екологічні проблеми.

Тема 7. Індійський океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

Будова котловини. Фізико-географічне районування. Клімат та води. Біорізноманіття. Екологічні проблеми.

Тема 8. Південній океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

Будова котловини. Фізико-географічне районування. Клімат та води. Біорізноманіття. Екологічні проблеми.


Модуль 3 Загальні процеси в океанах.


Тема 9. Хімія вод океанів. Солоність вод.

Хімічний склад океанічних вод. Солоність океанічних вод. Т, S – криві. Геохімічна рівновага.

Тема 10. Океанські течії. Глобальна циркуляція вод.

Модель циркуляції. Термогалинна модель циркуляції. Географія океанічних течій. Асиметрія течій. Естуарна циркуляція. Хвильові процеси. Приливи. Вітрова циркуляція. Глибинна циркуляція.

Тема 11. Водні маси Світового океану та атмосферні процеси.

Формування водних мас. Асиметрія водних мас. Вертикальна будова океану. Географія водних мас Світового Океану. Методи виділення водних мас. Атмосферні циркуляції та зв'язок з водними масами океану.

Тема 12. Формування біорізноманіття Світового океану.

Формування біосфери океану. Фотосинтез та первинна продуктивність. Продуктивність океану. Вертикальний розподіл життя. Основні біоми океану. Біогеографія. Екологічні проблеми Світового океану.4. Структура навчальної дисципліни


Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лекц.

лаб.

с.р.

лекц.

лаб.

с.р.

Модуль 1

Тема 1. Вступ. Історія океанологічних досліджень.

4

2
2

6

2
4

Тема 2. Історія технічних засобів досліджень

4

2

2

4

Тема 3. Теорії походження Сонячної системи. Походження води та Світового океану. Походження та дрейф континентів

8

4

4

8

4

4

Разом з модулем 1

16

8

8

18

6

12

Модуль 2

Тема 4. Північний льодовитий океан.

Походження, будова, біологічне різноманіття.6

2
4

4

2
4

Тема 5. Тихий океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

6

2

4

4

2

4

Тема 6. Атлантичний океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

6

2

4

4

2

4

Тема 7. Індійський океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

6

2

4

4

2

4

Тема 8. Південній океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

6

2

4

4

2

4

Разом з модулем 2

30

10

20

20

10

20

Модуль 3

Тема 9. Хімія вод океанів. Солоність вод.

6

2
4

8

2
6

Тема 10. Океанські течії. Глобальна циркуляція вод.

6

2

4

8

2

6

Тема 11. Водні маси Світового океану та атмосферні процеси.

6

2

4

8

2

5

Тема 12. Формування біорізноманіття Світового океану.

10

6

4

8

2

6

Разом з модулем 3

28

12

16

31

8

23

Усього годин

74

30

44

81

26

555. Теми лабораторних занять
Курс теоретичний
6. Самостійна робота
Денна форма навчання


п/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Історія океанологічних досліджень.

2

2

Історія технічних засобів досліджень

2

3

Теорії походження Сонячної системи. Походження води та Світового океану. Походження та дрейф континентів

4

4

Північний льодовитий океан.

Походження, будова, біологічне різноманіття.4

5

Тихий океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

4

6

Атлантичний океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

4

7

Індійський океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

4

8

Південній океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

4

9

Хімія вод океанів. Солоність вод.

4

10

Океанські течії. Глобальна циркуляція вод.

4

11

Водні маси Світового океану та атмосферні процеси.

4

12

Формування біорізноманіття Світового океану.

4


Заочна форма навчання


п/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Історія океанологічних досліджень.

4

2

Історія технічних засобів досліджень

4

3

Теорії походження Сонячної системи. Походження води та Світового океану. Походження та дрейф континентів

4

4

Північний льодовитий океан.

Походження, будова, біологічне різноманіття.4

5

Тихий океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

4

6

Атлантичний океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

4

7

Індійський океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

4

8

Південній океан. Походження, будова, біологічне різноманіття.

4

9

Хімія вод океанів. Солоність вод.

6

10

Океанські течії. Глобальна циркуляція вод.

6

11

Водні маси Світового океану та атмосферні процеси.

5

12

Формування біорізноманіття Світового океану.

6


8. Методи навчання

Лекції охоплюють центральні та найбільш складні проблеми сучасної океанології. Використовуються: інформаційно-повідомлюючий, аналітико-синтетичний, пояснювально-ілюстративний, пояснювально-спонукальний, проблемний методи

Простіші питання, що добре висвітлені в літературі, виносяться на самостійне вивчення. Окрім підручників та посібників студентам пропонується також опрацьовувати свіжі наукові статті в періодичних виданнях - для набуття навичок роботи з літературою за фахом. Також увага приділяється правилам належного пошуку наукової інформації в мережі Інтернет. Використовуються: пошуковий, інструктивно-практичний, аналітико-синтетичний, частково-пошуковий методи.


9. Форми і методи контролю та розподіл балів, які отримують студенти
Денна форма навчання


Поточний контроль

Сума

Модуль 1

(теми 1-3)Модуль 2

(теми 4-8)
Модуль 3

(теми 9-12)
Модуль 4

іспит


5відвідання лекційних занять

15 – контрольна робота

5 – відвідання лекційних занять

15 – контрольна робота

5 – відвідання лекційних занять

15контрольна робота

40

100Заочна форма навчання


Поточний контроль та самостійна робота

Сума

Модуль 1*

(теми 1-3)Модуль 2*

(теми 4-8)Модуль 3

(теми 9-12)
Модуль 4

домашнє завдання іспит

5 – контроль ведення конспекту

10 – контрольна робота

5 – відвідання лекційних занять


5 – контроль ведення конспекту

10 – контрольна робота

5 – відвідання лекційних занять


5 – контроль ведення конспекту

10 – контрольна робота

5 – відвідання лекційних занять


40

100


Самоконтроль

Методичні посібники з відповідних розділів навчальної дисципліни містять завдання для самопідготовки і самоконтролю, який студенти можуть здійснювати, використовуючи підручники під час вирішення завдань.


Контрольні роботи

За письмову відповідь на кожне відкрите запитання (відповідно за однією з тем навчальної дисципліни) студент отримує до 5 балів. Розмір роботи – в аркушах або літерах – принципового значення не має. Відповідь може бути розгорнутою або ж конспективною, чи навіть схематичною, проте обов’язково повинна змістовно розкривати тему запитання. До 3 балів з загальної кількості ставиться за викладення базових визначень, класифікацій, схем, простий опис явищ тощо (репродуктивний рівень). Ще 2 балами оцінюється наведення доречних прикладів, всебічність розгляду питання, аналіз, розкриття механізмів явищ, пояснення зв’язку питання з основними проблемами біології індивідуального розвитку (творчий рівень). За грубі змістовні помилки у відповіді або невідповідність її поставленому запитанню оцінка може бути знижена. Список контрольних запитань наведено в додатку.Контроль ведення конспекту

(для студентів заочної форми навчання)
Оскільки студенти заочної форми навчання опановують більшість матеріалу самостійно, вони мають скласти конспект, в якому мають висвітлити базові відомості з океанології відповідно до списку завдань, який вони отримують на установчій сесії. Більшість завдань передбачає наведення схеми з належними підписами та з коротким роз’яснюючим коментарем.

Бали виставляються окремо за кожне виконане завдання відповідно до рівня його складності. Ці бали складаються та утворюють загальну оцінку за ведення конспекту. Склад конспекту наведено в додатку.


Оцінювання ІНДЗ

Виконання ІНДЗ оцінюється до 10 балів (заочна форма навчання).

Готовий текст роботи приймається до розгляду за умови відповідності тематиці навчальної дисципліни та оцінюється за такими критеріями:

Змістовність та логічність викладення матеріалу, додержання стандартів оформлення (робота структурована, містить титульний аркуш належного зразка, вступ, опис дослідження, обґрунтовані висновки та адекватні посилання на літературні джерела; сторінки пронумеровані та скріплені між собою) – до 5 балів.

Наявність, доречність та якість ілюстративного матеріалу, презентації – до 5 балів.
Підсумкова шкала оцінювання


Сума балів

за всі види навчальної діяльності

протягом семестру


Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

A

зараховано

80 – 89

B

70 – 79

C

60 – 69

D

50 – 59

E

0 – 49

Fx

не зараховано


10. Навчально-методичне забезпечення
На початку семестру студенти кожної академічної групи отримують:

1. адаптовану версію робочої програми з океанології, що містить перелік тем, список рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів, пакет контрольних завдань (заочне відділення), критерії та шкалу оцінювання; контрольні запитання до испиту;

2. пакет літератури, що містить основні підручники, навчальні та методичні посібники в електронній формі (формати .pdf та .djvu),

3. добірку мультимедіа-матеріалів (фотографії, інтерактивні анімації, презентації, відеороліки та документальні фільми) з тематики навчальної дисципліни.11. Рекомендована література

 1. Безруков Ю.Ф. Океанология: Физические явления и процессы в океане. Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2006. – 159 с.

 2. Жуков Л.А. Общая океанология. Гидрометеоиздат: Ленинград, 1976. – 310 с

 3. Притула Т.Ю., ремина В.А., Спряли А. Физическая география материков и океанов. Москва: ВЛАДОС, 2004. – 685 с.

 4. Зенкевич Л.А. Биология северных и южных морей СССР. Москва: Наука, 1977.- 339 с.

 5. Зенкевич Л.А. Биология Океана. Москва: Наука, 1977.- 244 с.

 6. Монин А.С. История Земли. Ленинград: Наука, 1977.- 228 с.

 7. Дрейк Ч. и др. Океан сам по себе и для нас. Москва: Прогресс, 1982. – 470.

 8. Protero Donald R., Dott Robert H. Jr. Evolution of the Earth. McGraw Hill, 2002.- 600 p.

 9. KUSKY, T. M., ZHAI, M.-G. & XIAO, W. (eds). The Evolving Continents: Understanding Processes of Continental Growth. Geological Society, London, Special Publications, 2010.- 338 p.

 10. John H. Steele. Encyclopedia of Ocean Sciences: Marine Biology. Academic Press, 2009.- 643 p.

 11. Gordon Lee, Jamie Stokes. MARINE SCIENCE, An Illustrated Guide to Science. Chelsea House, Infobase Publishing, New York, 2006.- 257 p.

 12. John Dawes; Andrew Campbell, David Alderton; Richard Beatty Exploring the world of aquatic life. Chelsea House, Infobase Publishing, New York, 2010.- 410 p.

 13. Knox Georg A. Biology of the Southern Ocean. CRC Press, 2007- 622 p.

 14. Vinogradov M.E. NOAA Technical Memorandum NMFS-F/NEC- 34 : Oceanology: Biology of the Ocean Volume 2. Biological Productivity of the Ocean, 1985. – 582 р.

 15. Lynn Margulis, Michael J. Chapman. Kingdoms & Domains: An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth. W. H. Freeman and Company, 2009

 16. Grzimek`s Animal Life Encyclopedia. — 2nd ed. — Farminfton Hills, MI: Gale Group, 2003. Volume 1. Lower Metazoans & Lesser Deuterostomes. — 514 p.

 17. Margulis, Lynn.; Schwartz, Karlene V.; Dolan, Michael. Diversity of Life : The Illustrated Guide to the Five Kingdoms. Jones & Bartlett Publishers, Inc., 1999.

 18. Joel Cracraft, Michael J. Donoghue Assembling the Tree of Life. Oxford University Press, 2004.

 19. Armand R. Maggenti, Scott L. Gardner Dictionary of Invertebrate Zoology. digitalcommons.unl.edu, 2005.

 20. Janet Moore An Introduction to the Invertebrates. Cambridge University Press, 2006.


12. Інформаційні ресурси мережі Інтернет


http://www.archive.org

Електронна бібліотека

http://ru.pdf-more.com

Електронна бібліотека

http://openlibrary.org

Електронна бібліотека

http://www.zoomet.ru/metod_bezpozv.html

Електронна бібліотека

http://www.wsbs-msu.ru/news/view.php?ID=60

Біломорська біологічна станція МДУ

http://www.ocean.ru/content/view/478/

Інститут океанології ім. Ширшова

http://www.oymoroz.ru.postman.ru/the-world-ocean/

Життя Світового Океану

http://freeocean.narod.ru/

Океанологічні ресурси

http://izavi.narod.ru/index.htm

Океанологічні ресурси

http://www.oceanology.ru/

Океанологічні ресурси

http://en.wikipedia.org/wiki/Oceanology

Океанологічні ресурси
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка