1. Неметалічні елементи та їх сполуки 6 Тема Металічні елементи та їх сполуки 47Сторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3


Критичне мислення
на уроках хімії

Плани-конспекти уроків

10 клас
Рівень стандарту

Посібник для вчителів хімії
Шепетівка

«Спектр»


2011

ББК 24.721

К-48

К– 48 Критичне мислення на уроках хімії. Плани-конспекти уроків. 10 клас. – Шепетівка: Спектр, 2011.- 88 с.


Пропонований посібник складений відповідно чинної програми з хімії, затвердженої Міністерством освіти України (наказ МОН від 28.10.2010 №1021).

ББК 24.721

ISBN 966-562-320Зміст

Технологія розвитку критичного мислення 4

Тема 1. Неметалічні елементи та їх сполуки 6

Тема 2. Металічні елементи та їх сполуки 47

І. Організація класу 48

II. Оголошення теми й мети уроку 48

III. Корегувальна частина семінару (10 хв) 48

IV. Навчальна частина семінару (15 хв) 48

VI. Контрольна частина семінару (18 хв) 48

VI. Підбиття підсумків уроку 49

VII. Домашнє завдання 49

I.Організація класу 50

II.Оголошення теми й мети уроку 50

III.Актуалізація опорних знань 50

IV. Робота в гомогенних групах за диференційованими завданнями 52

V. Підбиття підсумків уроку 53

Наголошуємо, що на наступному уроці буде тестовий контроль знань. 53

І. Організація класу 54

ІІ. Оголошення теми й мети уроку 54

ІІІ. Контрольна робота 54

а) Са; б) К; в) Сr; г) Мn. 54
Технологія розвитку критичного мислення


Розроблена як модель інтерактивного навчання науковцями Бостонського центру розвитку етики та виховання й протягом кількох років апробується в школах України.

У філософії під критичним мисленням розуміють уміння логічно мислити та аргументувати, аналітично дискутувати та правильно висловлювати свою думку.

У педагогічній літературі критичність розглядається як усвідомлений контроль за ходом інтелектуальної діяльності, у процесі якої відбувається оцінювання роботи, думок, вироблених гіпотез, шляхів їх доведення тощо.

Таким чином, критичне мислення – це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, яке сприяє розвитку такої особистісної риси як креативність, і формує творче мислення, а отже, творчу особистість.

Сформовані навички критичного мислення забезпечують прийняття найбільш оптимальних рішень у будь-якій професійній сфері, відкритість новим ідеям та знанням. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень.

До основних характеристик та принципів критичного мислення відносять: • самостійність та індивідуальність;

 • інформація є відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислення;

 • критичне мислення завжди починається з постановки та усвідомлення проблеми;

 • критичне мислення прагне до переконливої аргументації;

 • критичне мислення є перш за все мисленням соціальним.

Критичне мислення є складним процесом, який починається з ознайомлення з інформацією, а завершується прийняттям певного рішення та складається з кількох послідовних етапів:

  1. сприйняття інформації з різних джерел;

  2. аналіз різних точок зору, вибір власної точки зору;

  3. зіставлення з іншими точками зору;

  4. добір аргументів на підтримку обраної позиції;

  5. прийняття рішення на основі доказів.

Методична модель пізнавального процесу в контексті запропонованої технології складається з трьох стадій:

 1. Виклик (демонстрування учнями первинних знань, особистісного досвіду).

 2. Осмислення (безпосередня робота з інформацією).

 3. Роздуми (рефлексія).

Серед прийомів розвитку критичного мислення найбільш поширеними є складання сенканів, «мозковий штурм», «посилена лекція», «кубування», читання тексту з позначками, «кути», проведення дискусій, постановка учнями запитань, експертиза, прийом «Шість капелюхів, що думають» та ін.

Тема 1. Неметалічні елементи та їх сполуки


Урок 1. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Поширення неметалічних елементів у природі. Поняття про адсорбцію.

Мета: поглибити й розширити знання учнів про неметалічні елементи, будову їх атомів, положення в таблиці Д.І. Менделєєва, періодичну зміну властивостей; формувати знання про особливості простих речовин-неметалів, їх поширення в природі, застосування; ознайомити учнів з явищем алотропії на прикладі алотропних модифікацій Карбону й Оксигену,забезпечити створення в учнів образного уявлення про озон і його роль у природі, ознайомити з явищем адсорбції та її застосуванням;

актуалізувати особистий досвід учнів до вивчення теми; створити змістові й організаційні умови для розвитку в школярів критичного мислення; розвивати пізнавальний інтерес учнів, використовуючи дані про застосування досліджуваних явищ у житті; розвивати емоції, створюючи на уроці ситуації радості, цікавості та використовуючи відеотехніку;

формувати інформаційну культуру; виховувати ініціативність, відповідальне ставлення до навчання, зацікавленість у вивченні предмета.

Обладнання: Періодична таблиця Д. І. Менделєєва, зразки мінералів, зошити для практичних робіт та лабораторних дослідів, таблиця електронегативності, схеми або моделі кристалічних ґраток графіту й алмазу, моделі озону й кисню, активоване вугілля, протигаз, розчин перманганату калію, учнівські презентації, фотовиставка, присвячена атмосфері Землі; малюнок або модель молекули фулерену, комп’ютер.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку


 1. Організаційний етап (2 хв)

 2. Актуалізація опорних знань (3 хв)

«Мозковий штурм»:

 1. Як класифікують речовини?

 2. На які групи поділяють прості речовини?

 3. Як змінюються неметалічні властивості в межах періоду?

 4. Як змінюються неметалічні властивості в межах головної підгрупи?

 5. Усно охарактеризуйте елемент № 8, виходячи із розташування в
  Періодичній таблиці, за планом:

а) період;

б) група;

в) підгрупа;

г) порядковий номер;

д) відносна атомна маса.

6. Назвіть найтвердішу з природних твердих речовин.

7. Із якої речовини складається грифель для олівця? Це м’яка чи тверда речовина?

8. Який шар в атмосфері захищає все живе від УФ випромінювання?

9. Для чого ми використовуємо активоване вугілля?

Для економії часу питання можна висвітлити на екрані або заздалегідь написати на дошці. 1. Мотивація навчальної діяльності (3 хв)

У VIII столітті група вчених вирішила визначити, з якого елемента складається алмаз. Вони зібрали гроші й купили його, помістили в герметичний циліндр, заповнений киснем, і прожарювали протягом доби на великому полум’ї. Потім вивчили склад газу в циліндрі. Як же вони здивувалися, коли з’ясували, що після згоряння алмазу в кисні утворився тільки вуглекислий газ. Отже, алмаз складався з Карбону, як графіт і сажа. Чому ж прості речовини, утворені атомами того самого хімічного елемента, мають такі різні властивості? За якими ознаками відбувається поділ елементів на металічні й неметалічні? Наскільки поширеними в природі є неметалічні елементи? Де застосовуються неметали?

Наше завдання – у процесі вивчення нового матеріалу дати відповіді на ці та інші запитання.Прийом «Я вже знаю»

1 етап


Учитель. Уважно прочитайте тему нашого уроку. Подумайте, які поняття вам уже відомі, ви розумієте їх значення, а які – нові? Спробуйте назвати ключові поняття сьогоднішньої теми.

Учні називають ключові поняття: «неметалічні елементи», «прості речовини-неметали», «алотропія», «алотропні видозміни», «поширення», «застосування», «значення озонового шару», «адсорбція».Учитель. За 1-2 хв. випишіть якомога більше слів або виразів, які, на вашу думку, пов’язані з ключовими поняттями теми уроку. Пам’ятайте: чим більше різних ідей, тим більше хороших ідей! (Важливо, щоб учні записували будь-які асоціації, що виникли у них)

II етап


Учитель. Далі протягом 1-2 хв. проведіть обговорення отриманих записів у парах. Вам потрібно відзначити те, що співпало, визначити найбільш оригінальні ідеї, виробити колективний варіант відповіді.

III етап


Учитель. Цей етап називається «Збирання ідей у кошик» і триває 2-4 хв. Кожна пара по черзі називає один із записаних виразів. Я буду фіксувати репліки учнів на дошці. Головна умова не повторювати те, що було сказано іншими.

(У результаті на дошці формується кластер, який відображає наявні знання учнів з теми. Учитель використовує цей кластер як опору під час вивчення нового матеріалу та, за потреби, доповнює його).

IV. Вивчення нового матеріалу (25 хв)

Лекція з елементами бесіди.

 1. Положення неметалічних елементів у Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Складаємо анкети елементів, наприклад:

«Анкета елемента»

Ім’я N

Прізвище NitrogenРік народження 1777

Національність Шотландець

Походження Повітря

Професія Виробництво добрив

Родичі Діти: NO, NO2, N2O5, N2O

Онуки: HNO2, HNO3

Відбитки пальців 1s22s22p3

2. Використовуючи таблицю 1 на с.7 підручника (параграф 1), згадуємо зміну властивостей елементів у періодичній системі:У періодахВідновні властивості переходять в окисні властивості

У групах (у головних підгрупах)Збільшуються відновні властивості

 1. Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів.

Проведення інструктажу з ТБ. Виконання досліду в групах, оформлення в зошитах.

4. Робота з підручником: Самостійно опрацюйте п. 1 параграфа 2 (с.12-13), дайте відповідь на питання: Чим зумовлене існування в природі речовин-неметалів у різних агрегатних станах?

5. Вчитель пояснює явище алотропії. Алотропія – явище існування хімічного елемента у вигляді двох або кількох простих речовин, різних за властивостями й будовою. Самі речовини називаються алотропними формами (модифікаціями)

Алотропні модифікації Оксигену – кисень (О2) та озон (О3).

Алотропні модифікації Карбону – алмаз, графіт, карбін, фулерен.

Робота в групах. (Групи формуються за лічилкою або порами року).

Завдання групам: Використовуючи матеріал підручника (с. 13-15 параграфа 2), заповнити таблиці:

I гр.. – «Алотропні модифікації Оксигену», порівнявши властивості кисню та озону, встановити сфери їх застосування;

II гр. – «Алотропні модифікації Карбону», порівнявши властивості алмазу й графіту, назвати сфери їх застосування;

Обом групам встановити зв’язок між будовою й фізичними властивостями алотропних модифікацій.

III гр. – Використовуючи матеріал підручника на с.14, додатковою інформацією, готують повідомлення про фулерени.

IV гр. – Виконати дослід: у стаканчик з розчином перманганату калію кинути активоване вугілля. Користуючись роздатковим матеріалом та матеріалом «Для допитливих» на с. 23 підручника, дати відповідь на проблемне запитання: Чому розчин знебарвлюється?

Алотропні модифікації ОксисенуКисень – О2

Озон – О3

Властивості:

Властивості:

Застосування:

Застосування:


Алотропні модифікації КарбонуАлмаз

Графіт

Властивості:

Властивості:

Застосування:

Застосування:


Роздатковий матеріал для роботи в групах

Застосування фулеренів

Серед цікавих застосувань Карбону слід зазначити акумулятори й електричні батареї, у яких так чи інакше використовуються домішки фулеренів. Основою цих акумуляторів є літієві катоди, що містять фулерени. Фулерени також можуть бути використані як домішки для одержання штучних алмазів методом високого тиску. При цьому вихід алмазів збільшується на 30%. Фулерени можуть бути також використані для створення нових ліків. Крім того, вони знайшли застосування як домішки у вогнезахисних фарбах. За рахунок введення фулеренів фарба під впливом температури при пожежі спучується, утворюється досить щільний пінококсовий шар, який у кілька разів збільшує час нагрівання до критичної температури конструкцій, що захищають. Також фулерени та їхні різні хімічні похідні використовуються для виготовлення сонячних елементів.Про адсорбцію та її застосування

Адсорбція – це процес, що відбувається й у природі. Природні адсорбенти (в основному глини й бішофіти) поглинають радіонукліди і йони важких металів із забруднених грунтів і вод. Особливо це важливо, наприклад, у зоні Чорнобильської АЕС, у промислових зонах. Установлено можливість застосування приробних сорбентів для очищення промислових стоків від токсичних металів.

Деревне вугілля – практично чистий Карбон – має здатність до адсорбції.

Історична довідка.

Ще в 1915 р. професор Н. Д. Зелінський запропонував використати активоване вугілля для поглинання отруйних газів. Тоді вперше в історії людства в Першій світовій війні вбитві на річці Іпр (Бельгія) було використано хімічну зброю, а саме гази іприт і хлор, втрати по обидва боки були настільки великими, що з того часу хімічну зброю офіційно заборонено міжнародними угодами. Зелінський запропонував тоді модель протигаза, що з того часу змінилася незначно.(Демонструється протигаз)

Обговорення результатів роботи в групах 1. Комп’ютерна презентація одного-двох учнів, які підготувалися заздалегідь

 • Озоновий шар, його значення для життя організмів на Землі.

 • Поширення неметалічних елементів у природі.

V. Рефлексія (7 хв)

Використовується методичний прийом «Закінчи речення»:  • «Прості речовини поділяються на…»

  • «Найбільше неметалічних елементів міститься в головній підгрупі…»

  • «Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів неметалічних елементів…»

  • «Електронегативність неметалічних елементів у періодах зліва направо, а в групах знизу догори …»

  • «Ступені окиснення неметалічних елементів у сполуках можуть бути…»

  • «Алотропія – це…»

  • «Неметали застосовуються…»

  • «Металічні елементи менш поширені на нашій планеті, ніж…»

  • «У протигазах як адсорбент використовують…»

  • «Якби на Землі не було б озону, то…»

  • «Сьогодні на уроці мені вдалося…»

  • «Я думаю, що для людства важливо…»

VI. Підбиття підсумків уроку (3 хв)

VII. Домашнє завдання (2 хв)

Опрацювати параграфи підручника (1 і 2, крім «Фізичні властивості» та «Хімічні властивості», №№9, 15, 16, 20. Підготувати повідомлення про основні природні сполуки неметалічних елементів та їх родовища в Україні.

Протягом вивчення теми зібрати цікаві факти про чудові властивості речовин-неметалів, оформити портфоліо.

Підготувати презентацію на тему «Застосування металів» (Випереджувальне завдання).Урок 2. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Застосування неметалів

Мета: закріпити знання учнів про неметалічні елементи, їх положення в періодичній системі, будову їх атомів та властивості; поглибити знання про особливості простих речовин-неметалів, їх властивості та застосування; формувати вміння складати рівняння реакцій, що характеризують основні хімічні властивості неметалів;

розвивати в учнів загальнологічні вміння аналізувати, узагальнювати, класифікувати, виділяти головне, спостерігати й описувати спостереження;

виховувати взаємоповагу, терпимість, уміння слухати інших, відповідальність за власну точку зору.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, роздатковий матеріал, комп’ютер.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку


 1. Організація класу (1 хв)

 2. Перевірка домашнього завдання (8 хв)

Хімічний диктант

1.Чим обумовлені неметалічні властивості елементів?

2. Які кристалічні гратки характерні для неметалів?

3. Чим відрізняються атоми елементів головних підгруп V, VI груп?

4. Як змінюються окисні властивості в періоді? в групі?

5. Визначити ступені окиснення Нітрогену в оксидах: NO, NO2, N2O5

6. Назвати тип хімічного зв’язку в речовинах: O2, N2, Cl2.

7. Чи є сполука OF2 оксидом? Відповідь обґрунтуйте.

8. Що таке адсорбція? Назвіть відомі вам адсорбенти.

9. Допишіть рівняння реакцій:Ве + О2S + O2

Fe + O2 → Cl2 + O2

 1. Які ви знаєте алотропні модифікації Карбону?

11. Чому, на вашу думку, в природі немає галогенів – фтору, хлору, брому, йоду?

 1. Актуалізація опорних знань (3 хв)

Хімічна розминка

Клас ділиться на 3 варіанти. Учні з першого варіанту по черзі записують на дошці формули відомих їм оксидів металів, учні з другого варіанту – оксиди неметалічних елементів, а представники третього варіанту записують формули летких сполук з Гідрогеном. Наприклад:CaO, CO, CH4,

Na2O, CO2, NH3,

Al2O3 SO3 H2S …

До яких класів сполук належать ці сполуки?IV.Мотивація навчальної діяльності (2 хв)

Слово «елемент» походить від лат. еlementum, що складається з назв трьох букв латинського алфавіту: L (ель), M (ем), N (ен). Давайте й ми спробуємо представити цілу групу елементів одним елементом, адже ми знаємо, що властивості елементів у групі схожі. Чому властивості елементів, які розміщені в одній групі головної підгрупи, схожі?V. Вивчення нового матеріалу (25 хв)

Учитель. Неметали мають багато спільних хімічних властивостей. Вони взаємодіють між собою, з металами, а найактивніші з них реагують з водою, деякими кислотами, лугами, іншими сполуками. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо лише реакції між простими речовинами.

Робота в групах.

Учні об’єднуються у 4 творчі групи. Завдання для груп проектується на екран або роздається на картках. 1. Учні першої групи розглядають реакції неметалів з металами.

Згадайте вивчене: Речовини, що складаються з двох елементів, належать до бінарних сполук. У їхніх назвах є суфікс –ид, для сполук з сіркою, фосфором, вуглецем – ід.

Допишіть схеми реакцій і перетворіть їх на хімічні рівняння, склавши схеми окиснення і відновлення:Na + Cl2 → N2 + Li →

Mg + Si → P + K →

Zn + S → C + Al →

Назвіть сполуки, що утворилися. 1. Учні другої групи розглядають реакції неметалів з воднем.

Візьміть на замітку: Усі неметали, крім інертних газів і кристалічного силіцію, реагують з воднем, утворюючи леткі сполуки, тобто гази. Водень реагує й з металами, утворюючи нелеткі сполуки – гідриди.

Допишіть рівняння реакцій, розставивши потрібні коефіцієнти. Проставте ступені окиснення елементів. Поясніть, чому ступінь окиснення Гідрогену в летких сполуках та гідридах різний?C + H2 = CH4 – метан Р + Н2 = РН3 - фосфін

S + Н2 = H2S – гідроген сульфід Na + H2 = NaH – натрій гідрид

N2 + H2 = NH3 – амоніак Са + Н2 = СаН2 – кальцій гідрид

 1. Учні третьої групи розглядають реакції неметалів з киснем.

Зверніть увагу: Кисень по відношенню до всіх неметалів, крім фтору, є окисником.

Допишіть схеми реакцій, назвіть продукти реакцій, проставте ступені окиснення елементів:Si + O2 → P + O2 → H2 + O2

C + O2 (нест.)→ С + О2 (надл.)→ S + O2

4. Учні четвертої групи, користуючись § 2 підручника та додатковими матеріалами, а також власним досвідом, заповнюють таблицю:Назви простих речовин, утворених неметалічними елементами

Галузі

застосуванняВластивості,

на яких засноване

застосування


ОзонХлорСиліційАлмазГрафітСажаВоденьАзотГалогениІнертні газиІнші речовини


Учні першої-третьої груп також користуються матеріалом, що в § 2 підручника.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка