1. Фінанси і фінансова діяльністьСкачати 446.39 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації29.12.2016
Розмір446.39 Kb.
  1   2   3   4   5
Академія державної пенітенціарної служби
Юридичний факультет

Кафедра адміністративного, цивільного та господарського права

і процесу

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
для підготовки фахівців на першому (бакалаврському)

рівні вищої освіти

за напрямом підготовки _6.030402Правоохоронна діяльність»

Чернігів   2016

Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність
Завдання для самостійної роботи

Поняття фінансів з точки зору економічної та юридичної літератури. Порівняльна характеристика приватних фінансів та державних фінансів. Особливості державних фінансів за визначенням французького фінансиста П.М.Годме. Фінансові ресурси держави. Характеристика складових фінансової системи України.

Повноваження вищого органу законодавчої влади – Верховної Рада України. Повноваження Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих державних адміністрацій. Організація оперативного управління державними фінансами. Міністерство фінансів України, як вищий орган безпосереднього керівництва фінансовою діяльністю держави. Система фінансових органів України: Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим; фінансові управління на місцях.

Система органів і повноваження Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України. Рахункова палата України, як вищий орган державного фінансового-економічного контролю: повноваження та права в галузі контролю за фінансовою діяльністю.


Завдання

 1. Дайте визначення наступним термінам: «фінанси», «фінансові ресурси», «фінансово система». Яка економічна та юридична сутність цих категорій?

 2. Визначте, яка з цих тез є вірною:

«всі грошові відносини - фінансові»; «всі фінансові відносини - грошові».

Наведіть приклади правильності вибраної Вами тези. 1. Поясніть, як Ви розумієте, такий вираз: «Публічна фінансова діяльність держави з організаційної точки зору здійснюється в формі створення та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів» ?

 2. Поясніть, чи можна віднести до органів, що здійснюють публічну фінансову діяльність, органи законодавчої та судової влади? Обґрунтуйте відповідь.


Нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р., К.,1996.

 2. Цивільний кодекс України від 16.11.2003 р. № 435 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 3. Господарський кодекс України від 16.11.2003 р. №436 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 6. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.uaДодаткова література

 1. Ашмарина Е.М. Финансовая деятельность современного государства // Государство и право.-2004.-№3.-С.85-90.

 2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник.-М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.-687с.

 3. Бекерская Д.А. Правовые проблемы совершенствования финансовой деятельности в Украине // Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства.-Выпуск 2.-Черновцы: Рута, 2003.-С.17-22.

 4. Берлин С.И. Теория финансов: Учеб. пособ.-М.: Приор, 2000.-256 с.

 5. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посіб.- К.: Вища школа, 1997.-383 с.

 6. Винницкий Д.В. Категория «финансовая деятельностьгосударства» в науке российского финансового права // Государство и право.-2003.-№2.-С.23-31.

 7. Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право.-К.,1983.

 8. Грачева Е. Ю. Финансовая деятельность и финансовый контроль в системе государственного управления // Финансовое право.- 2003.-№2.-С.8-12.

 9. Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум.-К.: Атіка, 2004.-216 с.

 10. Дмитрик О.О. До питання визначення фінансової діяльності держави // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. збірник.-Вип.47 / Відп. ред. В. Я. Тацій.- Х.: Нац. юрид. акад. України.-2001.-С.123-129.

 11. Єпiфанов А.О. та iн. Бюджет i фiнансова полiтика України: Навч. посiбник­.- К.: Наукова думка,1997.-301 с.

 12. Ищенко Е.П. Финансовое право Украины: Курс лекций для студентов экономических и правовых специальностей.-­ Херсон,1997.- 84 с.

 13. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії і практики.-К.,1997.

 14. Лаптев С.В., Филина Ф.В. Основы теории государственных финансов: Учебн. пособ.-М.: Юрист, 2001.-107 с.

 15. Лукьянова Т.Г. Организационно-правовые формы финансовой деятельности // Юридический мир.-2003.-№10.-С.40-45.

 16. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період.- Харків: Форт, 2000.-296 с.

 17. Марущак В.П. Функції правового регулювання планування фінансової діяльності // Вісник одеського інституту внутрішніх справ.- 2000.-№3.-С.203-214.

 18. Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період: їх поняття // Право України.-2000.-№1.-С.54-59.

 19. Общая теория финансов / Под ред. Л.А.Дробозиной.- М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995.-256 с.

 20. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2001.-240 с.

 21. Пацурківський П.С. Поняття фінансової діяльності держави // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми фінансового права».- Вип.2.-Чернівці, 1996.-С.3-11.

 22. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методологій.-Чернівці: ЧДУ, 1997.-244 с.

 23. Пискотин М.И. Советское финансовое право.-М.,1978.

 24. Финансовое право: Учебник/ Под.ред. Е.А. Ровинского.-М.:Юридическая литература, 1971.-392 с.

 25. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной.-М.: ЮНИТИ. 2000.-527 с.

 26. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В.Врублевского, проф. Б.М. Сабанти.-М.: Перспектива; Юрайт, 2000.-520 с.

 27. Фінансове право: За законодавством України /За ред. Л.К.Воронової та Д.А.Бекерської: Навч. посiбник для юридич. вузiв та факультетiв.- К.:Вентурi,1995.-270 с.

 28. Ханкевич Л.А. Финансы: Практ. пособ.-М.: Молодежное, 2003.-136 с.

 29. Худяков А.И. К соотношению понятий «финансовая деятельность» и «управление финансами» // Правоведение.-1985.-№1.-С.63-65.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка