” 2015 р. Навчально-методичний комплексСкачати 398.26 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.03.2017
Розмір398.26 Kb.
  1   2
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра гігієни тварин та санітарії ім. професора А. К. Скороходька

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Декан механіко-

технологічного факультету
__________проф.Я. Михайлович

______”_______________ 2015 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з диципліни


ГІГІЄНА ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТВАРИН ТА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ”
для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»

напрям підготовки 6.070101«Транспортні технології (за видами транспорту)»

- «Транспортні технології АПК»
Підготували: д.в.н., проф. Засєкін Д.А., к.в.н., доцент Соломон В.В.

КИЇВ – 2015

Зміст


Навчально-методичного комплексу з дисципліни «Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції»


1.

Типова програма……………………………………………………

ст. 3

2.

Робоча програма навчальної дисципліни………………………

ст. 7

3.

Структура навчальної дисципліни………………………………

ст. 9

4.

Структурно-логічна схема викладення дисципліни……………...

ст. 11

5.

Календарний план навчальних занять…………………………….

ст.13

6.

Критерії оцінки знань студентів…………………………………...

ст. 16

7.

8.

9.10.

11.


Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів……

Комплекти тестів, контрольних запитань………………………..

Конспекти лекцій…………………………………………………...

Підручники, навчальні посібники…………………………………

Інформаційні ресурси………………………………………………


ст. 19

ст. 20


ст.29

ст.32


ст.34
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра гігієни тварин та санітарії ім. професора А. К. Скороходька

ЗАТВЕРДЖЕНО

Декан механіко

- технологічного факультету
__________проф. Я. Михайлович

______”_______________ 2015 р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри гігієни тварин

та санітарії ім. професора А.К. Скороходька

Протокол №_9_від «_6_»_травня_2015р.

Завідувач кафедри

_______________ (М.О. Захаренко)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції
напрям підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»

- «Транспортні технології АПК»

спеціальність ______________________________________________________

спеціалізація _______________________________________________________


Факультет Механіко-технологічний

Київ 2015


Опис навчальної дисципліни

Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

Напрям підготовки


6.070101 –Транспортні технології (за видами транспорту)- «Транспортні технології АПК»


Спеціальність
Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

60

Кількість кредитів ECTS

2,0

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)________________________________________

(назва)


Форма контролю

Залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

2015-2016

2015-2016

Семестр

1

________год.

Лекційні заняття

15 год.

________год.

Практичні, семінарські заняття

_______ год.

________год.

Лабораторні заняття

15 год.

________год.

Самостійна робота

30 год.

________год.

Індивідуальні завдання

_______год.

________год.

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента −2 год.


2год.


Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: вивчення дисципліни «Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції»є забезпечення студентів теоретичними та практичними знаннями сучасних гігієнічних та санітарних вимог та нормативів для проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на збереження здоров’я, підвищення продуктивності тварин та отримання від них високоякісної, безпечної для споживання продукції.
Завдання: дисципліни «Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції» - надання теоретичних знань і практичних навиків з метою професійно здійснювати:

  1. ведення відповідної документації що пов’язана з транспортуванням тварин та тваринницької продукції;

  2. знати законодавчі акти щодо перевезень різних видів вантажів;

  3. зменшення або усунення ризиків щодо травмування тварин під час перевезень;

4) оптимальний підбір транспортних засобів що здійснюють транспортування тварин та продукції тваринництва;

  1. забезпечення того, щоб транспорт, товари, продукти тваринного походження, засоби догляду за тваринами і супутні об’єкти не переносили та не були засобом перенесення хвороб тварин;

  2. забезпечення правильного, належного, ефективного та безпечного застосування механізмів що забезпечують належний санітарний стан;

  3. захист навколишнього природного середовища від негативних наслідків, що пов’язані з вирощуванням та обігом тварин та тваринницької продукції;

  4. захист благополуччя тварин шляхом забезпечення гуманного ставлення до тварин протягом їх життя та особливо під час їх транспортування;

сприяння впровадженню в практику та широкому застосуванню

досягнень науки і техніки.


У результаті вивчення навчальної дисципліни«Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції» студент повинен

знати:основні санітарно-гігієнічні нормативи і правила утримання, перевезення різних видів тварин і птиці, транспортування, переробки, зберігання та реалізації продукції тваринництва.

вміти: розраховувати кількість місць на транспорті що перевозять тварин, вміти працювати з санітарним транспортом та механізмами, проводити санітарну оцінку транспорту, а також володіти прийомами догляду за тваринами та застосовувати набуті знання на практиці, володіти правовими аспектами при імпорті, експорті та транзиті тварин та продукції тваринного походження.

2.Програма та структура навчальної дисципліни
“Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції”

  • повного терміну денної форми навчання
Номер змістового модуля

Тема лекції

Тема

практичного (лабораторного) заняття

Форма контролю знань

1

Тема 1. Вступ. Основи транспортних перевезень.

Правила техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами. Особиста гігієна – запорука здоров’я людей та безпечності тваринницької продукції

Усне опитування

Тема 2. Методи та порядок санітарної обробки.

транспортних засобів.
Санітарна документація на водія та транспортні засоби

Усне опитування

Тема 3. Загальні санітарно – гігієнічні вимоги до транспортування м’ясної, молочної та рибної продукції

Розчин. Класифікація. Приготування та застосування дезрозчинів для дезінфекції автотранспорту

Усне опитування

Тема 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до перевезення сирого молока.

Дезінфекція транспорту та обслуговуючого інвентарю під час та після перевезення інвентарю

Усне опитування

Модуль

2

Тема 5. Транспортування забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства.


Види,способи та методи дезінсекції, дезінвазії, дезакаризації на транспорті. Періодичність проведення

Усне опитування

Особливості дезінфекції транспортних засобів, що перевозять м’ясну, молочну та рибну продукцію. Контроль якості проведеної дезінфекції

Усне опитування

Мікробіологічний контроль санітарно-гігієнічного стану об’єктів виробництва молока і молочних продуктів

Усне опитування

Тема 6.Особливості хвороб, що виникають під час транспортування тварин та їх профілактика.

Ветеринарно-санітарні вимоги до транспортування вторинної сировини тваринництва на утилізаційні заводи (кров, пір’я, кишечник тощо)

Усне опитування

Тема 7.Санітарно-гігієнічні вимоги до сировини тваринного походження (м’яса, шкури тощо).

Санітарно-гігієнічні вимоги до води: температура, прозорість, рН, запах, смак

Усне опитування

Тема 8.Перевезення живої риби.

Усне опитування

Тема 9. Ветеринарно-санітарні вимоги до перевезення бджолиних сімей.


Усне опитування

Модуль

Залік


Самостійна робота під керівництвом НПП


з/п


Назва теми

Кількість годин

1

Формений одяг та знаки розрізнення осіб, які здійснюють держветсан нагляд.

2

2

Документація ветеринарно-санітарних заходів. Ветеринарно-санітарні заходи, які застосовуються під час карантину тварин.

2

3

Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки та порядок реєстрації пасіки.

2

4

Різновиди автотранспорту за допомогою яких здійснюється транспортування живих тварин.

2

5

Різновиди повітряного транспорту за допомогою яких здійснюється транспортування живих тварин.

2

6

Різновиди вагонів та облаштування їх під час транспортування живих тварин залізницею.

4

7

Різновиди авіа та водного транспорту за допомогою яких здійснюється транспортування живих тварин.

2

8

Різновиди транспорту за допомогою яких здійснюється транспортування продукції тваринництва.

2

9

Різновиди транспорту за допомогою яких здійснюється транспортування продукції тваринництва, що утилізується.

2

10

Ветеринарно-санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення. Порядок видачі документів на молоко.

4

11

Законодавчі документи які дозволяють транспортування тварин та тваринницької продукції.

4
Разом

30

Структура навчальної дисципліни

“Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції”Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Санітарно-гігієнічне забезпечення та порядок транспортування тваринницької продукції.

Тема 1. Вступ. Основи транспортних перевезень.

7

2
1

4


Тема 2. Методи та порядок санітарної обробки.

транспортних засобів.6

1
1

4


Тема 3. Загальні санітарно – гігієнічні вимоги до транспортування м’ясної, молочної та рибної продукції.

7

2
1

4


Тема 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до перевезення сирого молока.

6

2
1

3


Модуль 1

22

Разом за змістовим модулем 1

28

7
7

15


Змістовий модуль 2.Санітарно-гігієнічне забезпечення транспортування живих тварин різних видів

Тема 1. Транспортування забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства.

8

2
2

4


Тема 2. Особливості хвороб, що виникають під час транспортування тварин та їх профілактика.

6

2
2

2


Тема 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до сировини тваринного походження (м’яса, шкури тощо).

4


1
1

2


Тема 4. Перевезення живої риби.

6

2
1

3


Тема 5. Ветеринарно-санітарні вимоги до перевезення бджолиних сімей.

6

1
1

4


Модуль 2

22

Разом за змістовим модулем 2

32

8
8

15

Усього годин


Курсовий проект (робота) з __________

___________________


(якщо є в робочому навчальному плані)

-

-

-
-
-

Усього годин


60

15
15

30
НУБіП України

Ф-7.5-2.1.8-04

Структурно-логічна схема викладання дисципліни

«ГІГІЄНА ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТВАРИН ТА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ»

для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»

Спеціальність – 6.070101 – «Транспортні технології»

«Транспортні технології АПК»


Номер змістового модуля

Тема лекції

Тема

практичного (лабораторного) заняття

Форма контролю знань

1

Тема 1. Вступ. Основи транспортних перевезень.

Правила техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами. Особиста гігієна – запорука здоров’я людей та безпечності тваринницької продукції

Усне опитування

Тема 2. Методи та порядок санітарної обробки.

транспортних засобів.
Санітарна документація на водія та транспортні засоби

Усне опитування

Тема 3. Загальні санітарно – гігієнічні вимоги до транспортування м’ясної, молочної та рибної продукції

Розчин. Класифікація. Приготування та застосування дезрозчинів для дезінфекції автотранспорту

Усне опитування

Тема 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до перевезення сирого молока.

Дезінфекція транспорту та обслуговуючого інвентарю під час та після перевезення інвентарю

Усне опитування

Модуль

2

Тема 5. Транспортування забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства.


Види,способи та методи дезінсекції, дезінвазії, дезакаризації на транспорті. Періодичність проведення

Усне опитування

Особливості дезінфекції транспортних засобів, що перевозять м’ясну, молочну та рибну продукцію. Контроль якості проведеної дезінфекції

Усне опитування

Мікробіологічний контроль санітарно-гігієнічного стану об’єктів виробництва молока і молочних продуктів

Усне опитування

Тема 6.Особливості хвороб, що виникають під час транспортування тварин та їх профілактика.

Ветеринарно-санітарні вимоги до транспортування вторинної сировини тваринництва на утилізаційні заводи (кров, пір’я, кишечник тощо)

Усне опитування

Тема 7.Санітарно-гігієнічні вимоги до сировини тваринного походження (м’яса, шкури тощо).

Санітарно-гігієнічні вимоги до води: температура, прозорість, рН, запах, смак

Усне опитування

Тема 8.Перевезення живої риби.

Усне опитування

Тема 9. Ветеринарно-санітарні вимоги до перевезення бджолиних сімей.


Усне опитування

Модуль

Залік

Ф-7.5-2.1.8-05Національний університет біоресурсів і природокористування України

5. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для ОКР «Бакалавр»

з дисципліни «Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції»

Факультет «Механіко-технологічний»

6/2 семестр

2015-2016 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Декан механіко-

технологічного факультету
__________проф.Я. Михайлович

______”_______________ 2015 р.Число тижнів ___________________________15

Лекцій _________________________________ 15

Семінарські заняття _____________________15

Самостійна робота _______________________30

Всього __________________________________ 60

Тижні

Модуль

Лекції

Год

Лабораторні заняття

Год

Самостійна робота

Год

Модуль 1. Санітарно-гігієнічне забезпечення та порядок транспортування тваринницької продукції

1
М1

Вступ. Основи транспортних перевезень.

2

Правила техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами. Особиста гігієна – запорука здоров’я людей та безпечності тваринницької продукції

1

Форменний одяг та знаки розрізнення осіб, які здійснюють держветсан нагляд.

2

2
М1

Методи та порядок санітарної обробки

транспортних засобів1

Санітарна документація на водія та транспортні засоби.

1

Документація ветеринарно-санітарних заходів.Ветеринарно-санітарні заходи, які застосовуються під час карантину тварин.

2

3
М1

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування м’ясної, молочної та рибної продукції

2

Розчин. Класифікація. Приготування та застосування дезрозчинів для дезінфекції автотранспорту

1

Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки та порядок реєстрації пасіки.

3

Дезінфекція транспорту та обслуговуючого інвентарю під час та після перевезення інвентарю

2

Різновиди автотранспорту за допомогою яких здійснюється транспортування живих тварин

3

4
М1

Санітарно-гігієнічні вимоги до перевезення сирого молока

2

Різновиди повітряного транспорту за допомогою яких здійснюється транспортування живих тварин

5

5

Модуль №1

2Всього за 1 модуль

7
7
15

Модуль 2. Санітарно-гігієнічне забезпечення транспортування живих тварин різних видів

6
М2

Транспортування забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства:

а).перевезення тварин автотранспортом, переваги і недоліки, вимоги до автомашин;

б).перевезення тварин залізничним транспортом;

в).перевезення тварин водним шляхом;

г).перевезення тварин повітряним шляхом;

д).супровідна документація.2

Особливості дезінфекції транспортних засобів, що перевозять м’ясну, молочну та рибну продукцію. Контроль якості проведеної дезінфекції

1

Різновиди вагонів та облаштування їх під час транспортування живих тварин залізницею

2

Мікробіологічний контроль санітарно-гігієнічного стану об’єктів виробництва молока і молочних продуктів

1

Різновиди авіа та водного транспорту за допомогою яких здійснюється транспортування живих тварин

2

7
М2

Особливості хвороб, що виникають під час транспортування тварин та їх профілактика

2

Ветеринарно-санітарні вимоги до транспортування вторинної сировини тваринництва на утилізаційні заводи (кров, пір’я, кишечник тощо)

1

Різновиди транспорту за допомогою яких здійснюється транспортування продукції тваринництва

2

8
М2

Санітарно-гігієнічні вимоги до сировини тваринного походження (м’яса, шкури, тощо)

1

Санітарно-гігієнічні вимоги до води: температура, прозорість, рН, запах, смак

1

Різновиди транспорту за допомогою яких здійснюється транспортування продукції тваринництва,що утилізується

2

9
М2

Перевезення живої риби

2

Санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування продуктів бджільництва та кролівництва.

1

Ветеринарно-санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення. Порядок видачі документів на молоко.

3

Санітарні вимоги до транспортування хутрової сировини

1

10
М2

Ветеринарно-санітарні вимоги до перевезення бджолиних сімей

1

Санітарні та гігієнічні вимоги до технологічного обладнання та супутніх матеріалів, в яких перевозять домашніх тварин (собак, котів).

1

Законодавчі документи які дозволяють транспортування тварин та тваринницької продукції

4

11

Модуль №2

1Всього за 2 модуль

8
8
15
Всього

Лекцій

15

Лабораторні заняття

15

Самостійна робота

30


Викладач, доцент ________________________ В.В. Соломон

Завідувач кафедри гігієни та санітарії

ім. А. К. Скороходька, професор ______________________ М.О. Захаренко
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

з дисципліни «Гігієна та особливості транспортування тварин та тваринницької продукції»

(термін навчання 3 курс 6 семестр)

1. Згідно навчального плану на дисципліну відведено 60 год. (2,0 кредит ECTS): лекцій – 15 годин, лабораторних робіт - 15 годин, самостійної роботи студентів – 30 годин.Поточний контроль

Рейтинг з навчальної роботи

НРРейтинг з додаткової роботи R ДР


Рейтинг штрафний R ШТР


Підсумкова атестація

(екзамен


чи залік)

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

0-100

0-100

0-100

0-100

0-70

0-20

0-5

0-30

0-100


Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою:

RНР = 0,7 * (R(1) ОМ(1) ОМ + R(2) ОМ(2) ОМ) / КДИС + RДР - RШР,(1)

R(1) ОМ, R(2) ОМ, - рейтингова оцінка змістового модуля за 100-бальною шкалою;

К(1) ОМ, К(2) ОМ – кредит ECTS, передбачений робочим навчальним планом для змістового модуля;

КДИС = К(1) ОМ + К(2) ОМ – кредит ECTS, передбачений робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

RДР, RШР - відповідно рейтинг з додаткової роботи і штрафний рейтинг.

2. Рейтингова оцінка кожного змістовного модуля обчислюється за 100-бальною шкалою

(таблиця 2):

Таблиця 1.Рейтингові оцінки із змістовних модулів


Термін навчання тижні

Номер змістовного модуля

Навчальне навантаження, год.

Кредити

ECTS


(КДИС)

Рейтингова оцінка змістовного модуля, бали

мінімальна Rmin(n)ОМ

розрахункова R РОЗ (n) ОМ

реальна

R(n)ОМ

1

2

3

4

5

6

7
1

28

0,9

50

1002

32

1,1

50

100
Всього
60

2,0

100

200  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка